Detail předmětu

Typologie II - veřejné stavby

FA-TY2Ak. rok: 2019/2020

Přednášky jsou zaměřeny na získání základních znalostí potřebných pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb. Obecně platné typologické principy jsou prezentovány na individuálních způsobech řešení soudobých architektonických děl. Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů. Znalosti získané v rámci těchto přednášek jsou následně využívány v ateliérové výuce.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

Získání základních informací a znalostí potřebných pro navrhování veřejných staveb

- Vliv předmětných aspektů na typologický druh, jeho historie a současný stav
- Vliv předmětných aspektů na procesy, funkční okruhy a celky, program
- Vliv předmětných aspektů na rincipy a možnosti základního uspořádání a formu
- Vliv předmětných aspektů na vystavěnost, strukturu a konstrukce, technologii a techniku;
- Vliv předmětných aspektů na druhovou charakteristiku a odlišnosti, alokaci, urbánní souvislosti
- Tendence a trendy, predikce dalšího vývoje, výhled, vliv informačních technologií

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Typologie I obecná typologie a typologie obytných staveb

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert E.: Navrhování staveb (CS)
Pearman H.: Contemporary World Architecture (CS)
Maxa M.: Stavby bez bariér-výstavba pro osoby se sníženou schopností pohybu (CS)
Žalmanová P.: Projekt handicap - "Gemini" (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. OTP (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen na základě odevzdání všech zadaných úkolů na seminářích. Odevzdaný úkol musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se věnuje průřezovým tematickým typologickým okruhům a veřejným stavbám s integrovanou funkcí bydlení.
Jednotlivé přednášky budou obsahovat následující:
- Prostředí, zdraví, udržitelnost
- Bezpečnost, PBŘ
- Inkluze, handicap
- 1 seminární práce
- Přechodné bydlení
- Bydlení seniorů

Cíl

Získat informace o základních typologických principech veřejných staveb, jejich historickém vývoji a aktuálních trendech a tyto získané informace umět vhodným způsubem aplikovat v ateliérové výuce a následně při projekční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Úkoly v cvičeních jsou pravidelně zadávány a odevzdávány.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor