Detail předmětu

Urbanismus II - stavba měst

FA-U22Ak. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje a orientuje studenty fakulty architektury v urbanistické problematice, zabývá se pojetím urbanistických celků a jejich dílčích prvků. Důraz je kladen na koncepční principy jednotlivých prostorových, funkčních a provozních vazeb. Studenti jsou rovněž seznamováni s urbanistickými principy řešení staveb, zařízení a prvků pro bydlení, komerční a nekomerční vybavení, výrobu, rekreaci, zeleň, technickou vybavenost a dopravu. V přednáškách a cvičeních si studenti rovněž osvojují základy urbanistického navrhování a jsou připravováni zvládnout základní urbanistický ateliér.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Studenti absolvováním předmětu budou schopni se orientovat v základní urbanistické problematice. Získají znalosti o koncepci, principech a urbanistické typologii jednotlivých druhů staveb a území pro bydlení, komerční a nekomerční vybavení, výrobu, rekreaci, zeleň, technickou vybavenost a dopravu. Znalosti budou uplatňovat v atelierové tvorbě a v praxi. Vědomosti a praktické schopnosti společně s dalšími získanými v navazujících urbanistických předmětech studenti uplatní při vedení multidisciplinárních tým odborníků při zpracování urbanistických studií a územní dokumentace.

Prerekvizity

Žádoucí jsou základní znalosti z architektonického a urbanistického názvosloví, dějin architektury a urbanismu a z principů zobrazování. Student by měl mít výtvarný talent a prostorovou představivost.

Doporučená nebo povinná literatura

Boeminghaus, D.: Fusgängerzonen, 1992 (DE)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium. London 2004 (EN)
Brath, J.: Pešie zóny v meste, 1987 (SK)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium 2. London 2006 (EN)
Internet: www mmr.cz. www uur.cz (CS)
Prinz, D., Sttädtebau, 1. a 2. Díl, W. Kohlhammer, Stuttgart 1987 (DE)
Norma ČSN 736110 Projektování místních komunikací (2005) (CS)
Neufert, E., Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995 (CS)
Šerek, Lhotáková, Sklenář, Pavlíček: Technická infrastruktury. FA VUT 1996 (CS)
Ústav územního rozvoje: Zásady a pravidla územního plánování, ÚUR 2005 (CS)
Sitte, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, 1995 (CS)
Krier, L.: Architektura , volba nebo osud, Academia 2001 (CS)
Maier, K.: Urbanistická čítanka, ČKA Praha 2002 (CS)
Marhold, K.: Sídla, Urbanistická typologie II, ČVUT Praha 1991 (CS)
Vyhlášky MMR ČR (CS)
Gehl. J.: Život mezi budovami, Partnerství, 2000, (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Temata presentovaná v přednáškách jsou následně aplikována v cvičeních. Další konkrétní metody a postupy výuky určí přednášející ve spolupráci s učiteli vedoucími cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen v případě odevzdání závěrečného elaborátu, absolvování klausurní práce v příslušné úrovni a ve stanoveném termínu a v případě absolvování závěrečného písemného testu, při kterém je třeba získat min. polovinu dosažitelných bodů. V případě splnění předchozích podmínek bude výsledek závěrečného elaborátu vč. klausurní práce a závěrečného testu posuzován v rámci klasifikace předmětu v poměru 50% : 50%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Témata:
1. Úvod do problematiky stavby měst
2. Bydlení a obytné soubory I
3. Bydlení a obytné soubory II
4. Bydlení a obytné soubory III
5. Bydlení a obytné soubory IV
6. Občanské vybavení komerční (obchod, služby, ubytování)
7. Občanské vybavení nekomerční (správa, kultura, školství..), výroba, sklady
8. Doprava I (základní typologie)
9. Doprava II (dopravní sítě, dopravní obsluha)
10. Doprava III (dopravní vybavení)
11. Zeleň a rekreace
12. Technické vybavení
13. Veřejné prostory

Cíl

Cílem předmětu je orientovat studenty v základní problematice, urbanistické koncepci a urbanistických principech řešení jednotlivých druhů staveb a území pro bydlení, komerční a nekomerční vybavení, výrobu, rekreaci, zeleň, technickou vybavenost a dopravu. Předmět slouží jako příprava pro atelierovou tvorbu a následnou praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Koncepty jednotlivých zadání a výsledný elaborát ze cvičení. Nezbytná je průběžná kontrola rozpracovanosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný