Detail předmětu

Matematika a geometrie

FA-MAGAk. rok: 2019/2020

Obsah předmětu reaguje na potřeby matematicky řešit technické problémy a graficky znázorňovat architektonické objekty při práci v oblasti stavitelství a architektury. Přednášky nabízejí informace o různých způsobech řešení úloh a současných trendech včetně využití výpočetní techniky. Semináře jsou zaměřené na samostatnou práci studentů, při které aplikují dovednosti na konkrétní úlohy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá orientaci v oblasti využití matematiky a schopnost užívat matematický aparát pro řešení technických úloh. Bude schopen graficky znázorňovat architektonický návrh. Získá orientaci ve využití výpočetní techniky pro grafické znázorňování křivek, ploch a těles.

Prerekvizity

Znalosti matematiky a deskriptivní geometrie v rozsahu středoškolských gymnaziálních osnov.

Doporučená nebo povinná literatura

MEZNÍK, I.: Matematika I. 8.vyd. Brno: CERM 2008. 150 s. ISBN: 978-80-214-3725-8. (CS)
KARPÍŠEK, Z., POPELA, P., BENÁŘ, J.: Statistika a pravděpodobnost. Studijní opora pro kombinované bakalářské studium. Brno: CERM 2002. s. ISBN: 80-7204-261-0. (CS)
VALA, J. Deskriptivní geometrie. Část 1. Brno: CERM, 1998. 111 s. ISBN: 80-214-0647-X. (CS)
VALA, J. Deskriptivní geometrie. Část 2. Brno: Vysoké učení technické, 1991. 130 s. (CS)
MOLL I.: Deskriptivní geometrie pro I.ročník FAST VUT v Brně, verze 1.3 CD (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkoušení proběhne formou testu v prostředí e-learningového kurzu, přesné pokyny jsou zveřejněny v e-learningovém prostředí moodle pod označením MAG

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V přednáškách se jedná o rozvoj poznatků a informací, individuální práce se studenty je realizována v seminářích a při konzultacích.

Cíl

Cílem předmětu je pochopit principy využití matematiky a aplikovat je při řešení praktických problémů. Dalším cílem je prohloubení prostorové představivosti, schopnosti graficky vyjadřovat své představy a vypracovávat podklady pro zpracování projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné hodnocení na cvičeních - testy, odevzdání zadaných úkolů. Povinná účast na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky