Detail předmětu

Základy architektury

FA-ZARAk. rok: 2019/2020

Teoretický úvod do architektury a architektonického tvůrčího procesu ve vazbách na spolupůsobící obory. Charakteristika základních funkcí architektonického celku. Stavbou modelu získat znalosti o základních vazbách objemově prostorové a hmotové struktury na architektonický tvar. Zdůrazňujeme nalehavou potřebu a trvalé povědomí bezprostředního pocitu stavění proto, že od jisté doby je trvalým nedostatkem při navrhování architektonických děl odtrženost od přímé zkušenosti s jejich realizací.Domníváme se, že dnes odtržené činnosti navrhovatele a realizátora patří neoddělitelně k sobě a v procesu výchovy architekta je nutné zachovat povědomí úzké souvislosti.

Výsledky učení předmětu

Teoretická a praktická schopnost a znalost problematiky pro vlastní architektonickou tvorbu.

Prerekvizity

Znalosti a talentové předpoklady ověřené v přijímacím řízení.

Doporučená nebo povinná literatura

DRÁPAL, J. - Výtvarná geometrie (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání struktivního modelu a absolvování písemné prověrky. Bodové hodnocení dokumentující hloubku, rozsah znalostí a správnost struktivní analýzy architektonického díla.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstata architektury, její funkce, poslání a společenský význam.
Vědecké a umělecké poznání světa, architektura jako syntéza obou
Architektonická tvorba a teorie konceptu
Součinitelé architektury a urbanismu v užším slova smyslu, prostor, hmota, tvar
Součinitelé arch. a urbanismu v širším smyslu, objektivní charakter přípravných fází arch. tvorby, ekologie
Subjektivní součinitelé arch. a urbanismu, stavebník-klient, architekt-tvůrce, realizátor
Architektonická tvorba, základy architektonické typologie, stavební druhy a architektonické typy
Kompozice prostoru, historická a společenská podmíněnost tvorby prostoru, raumplan, volný půdorys
Architektonická struktura, struktivní tvar, biotektura
Elementární struktivní prvky, strukturální soustavy, historické, soudobé, stejnorodé, nestejnorodé
Prostorové nosné struktury
Architektonický tvar, koncepce, kompozice, základní kompoziční kategorie
Základy projektování, metodika projektové činnosti, projektová dokumentace. Současná architektura ve světě a kriteria jejího hodnocení.

Cíl

V rámci přednášek se teoreticky seznámit se základními pojmy archtektury a architektonického tvůrčího procesu ve vazbách na spolupůsobící obory.

V rámci cvičení získat stavbou modelu znalosti o základních vazbách objemově prostorové a hmotové struktury na architektonický tvar.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání výsledných elaborátů v požadovaných termínech. Individuální konzultace v rámci cvičení. Studium základní a doporučené literatury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor