Detail předmětu

Distribution Equipment

FEKT-MPA-RZBAk. rok: 2020/2021

První část předmětu se věnuje rozvodným zařízením v elektrických stanicích se zaměřením na jejich schémata, provedení a vlastnosti, ale také vybavení odboček a provozní manipulace. Praktické zkušenosti zde získají studenti zpracováním projektů, kde se řeší příklady dimenzování přípojnic v rozvodně nebo kontrola vodiče venkovního vedení. V druhé části předmětu se probírají ochrany elektrických zařízení. Tady je praktickou zkušeností práce v laboratořích, kde se studenti seznamují s vybranými typy elektrických ochran vedení. V závěru se předmět zabývá také úvodem do techniky vysokého napětí, která souvisí s elektrickou pevností rozvodných zařízení.

Výsledky učení předmětu

Absolvent tohoto předmětu by měl zvládnout
- charakterizovat základní typy přenosových a distribučních sítí,
- vysvětlit rozdíly v uspořádání přípojnicových systémů rozvodných zařízení,
- vyjmenovat základní blokovací podmínky pro přístroje v odbočkách rozvodných zařízení,
- aplikovat základní hlediska dimenzování silového vedení,
- vysvětlit principy základních typů elektrických ochran,
- vysvětlit princip přiřazení pojistky.

Prerekvizity

Pro tento předmět jsou požadovány především znalosti z předmětů - Distribuce elektrické energie - parametry základních prvků elektrizační soustavy, ztráty ve vedení, charakteristické hodnoty zkratových proudů, - Technická mechanika - mechanika poddajných těles, - Matematika 1. a 2. ročníku bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

McDonald, J. D. Electric Power Substations Engineering. 3rd Edition. CRC Press May 16, 2012. ISBN 9781439856383. (EN)
Noháčová, L., Mertlová, J. Electrical Substation and Lines. 1st Edition. BEN – technická literatura, Praha 2010. ISBN 978-80-730-265-7. (EN)
Blackburn, J. L., Domin, T. J. Protective Relaying: Principles and Applications. 4th Edition. CRC Press 2014. ISBN 978-1439888117. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení odborného základu formou řešení příkladů dimenzování rozvodných zařízení a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Výsledné hodnocení předmětu se skládá z
- hodnocení závěrečného zápočtového testu (30%),
- hodnocení laboratorních protokolů (20%)
- hodnocení závěrečné ústní zkoušky (50%)
Pro úspěšné ukončení předmětu je potřeba, aby student získal alespoň polovinu maximálního počtu bodů v každé hodnocené aktivitě.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod - rozvodná zařízení jako součást ES, napěťové úrovně a způsob provozu elektrických sítí, základní schémata a parametry rozvodných zařízení.
2. Vybavení hlavních a pomocných odboček - vlastnosti a použití, členění provozu odboček do skupin. Ovládání a provozní manipulace v rozvodně, blokování přístrojů.
3. Technologie a provedení rozvodných zařízení vvn a vn - vnitřní, venkovní, zapouzdřená, hybridní.
4. Kabelová a venkovní vedení - materiály, konstrukce a značení.
5. Příslušenství venkovních a kabelových vedení.
6. Dimenzování vodičů v silnoproudém rozvodu - dovolená teplota jádra vodiče.
7. Dimenzování vodičů v silnoproudém rozvodu - kontrola účinků zkratových proudů.
8. Mechanika venkovního vedení, souměrně zavěšený vodič, klimatické podmínky výpočtu.
9. Teorie elektrických ochran - základní pojmy, klasifikace ochran.
10. Typy elektrických ochran pro chránění elektrických zařízení rozvodné soustavy.
11. Přepětí v rozvodu elektrické energie a ochrany před přepětím.
12. Elektrická pevnost rozvodných zařízení a koordinace izolace.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o zařízeních pro rozvod elektrické energie a naučit základní postupy a zásady při dimenzování silových vedení. Dále by se studenti měli seznámit s principy elektrických ochran používaných pro chránění zařízení elektrizační soustavy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EAK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor