Detail předmětu

Speciální technologie

FAST-CW059Ak. rok: 2018/2019

Využití nových, netradičních, speciálních a experimentálních materiálů, technologií a metod výstavby. Nové technologie a moderní způsoby výstavby objektů v pozemním stavitelství i v provádění inženýrských staveb. Specifika výstavby energeticky úsporných budov, uplatnění moderních izolačních matriálů a jejich skladeb, povrchových úprav a uživatelských technologií v budovách. Speciální postupy při demoličních a recyklačních pracích, využití moderní kotevní techniky a pomocných konstrukcí. Aplikace vybraných stavebních technologií na reálné stavbě.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o vybraných speciálních stavebních technologiích na konkrétních objektech výstavby. Získá znalosti o přípravě a provádění vybraných speciálních dílčích stavebních procesů hrubé stavby a prací vnitřních a dokončovacích u staveb pozemního stavitelství i staveb inženýrských. Po absolvování předmětu bude schopen aplikovat teoretické poznatky z oblasti vybraných speciálních technologií, podrobné technologické postupy v případové studii a bude schopen vzorově vypracovat technologický předpis pro vybrané speciální technologie. Exkurze v průběhu výuky umožní studentovi pochopit způsoby uplatnění speciálních technologií na reálných stavbách. Návrh zvolených speciálních technologických postupů a způsob jejich zpracování v projektu obhájí na závěr semestru při ústní prezentaci a závěrečné diskusi. K tomuto připraví také elektronickou prezentaci.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti stavebních materiálů a technologie staveb.

Korekvizity

Rozšiřování a doplňování znalostí z oblasti stavebních materiálů a technologie staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Pro podporu studia předmětu lze využít nabídky seminářů, přednášek odborníků z praxe, návštěv výroben, návštěv staveb a dalších akcí organizovaných pro studenty garantujícím ústavem. Nepovinné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět má přednášky a cvičení. Ve cvičení bude využito možnosti individuálního zadání, práce na projektu a prezentací. Výstupy budou kontrolovány řízenou a individuální konzultací s vyučujícím. Doplněno exkurzemi, bude vybráno několik staveb v regionu, na kterých se realizují vyučované speciální technologie, na které v průběhu cvičení bude uskutečněna návštěva studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná, vzhledem k rozsahu procvičované látky může vedoucí cvičení omluvit pouze jednu opodstatněnou neúčast. Zápočet je podmíněn prezentací semestrálního projektu. Veškeré odevzdávané části semestrální práce budou mít jednotnou úpravu, elektronická prezentace bude nahrána na CD/DVD. Hodnotí se kvalita textové části a úroveň prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Současné trendy v technologii staveb, možnosti a vize, náplň vědeckovýzkumné činnosti na VUT v Brně, FAST.
2. Nové technologie a moderní možnosti výstavby objektů v pozemním stavitelství.
3. Moderní materiály a novodobé technologie pro realizaci inženýrských staveb.
4. Energeticky soběstačné budovy, pasivní domy, ekotechnologie, jejich uplatnění a realizace.
5. Nové materiály a technologie izolací: proti vodě, proti radonu, tepelné izolace včetně systémů dodatečného zateplování obalových konstrukcí, nové technologie obvodových plášťů.
6. Současné možnosti kotevní techniky ve stavebnictví. Ochranné a pomocné konstrukce.
7. Bezvýkopové technologie a rekonstrukce inženýrských sítí.
8. Nové možnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí.
9. Demolice železobetonových konstrukcí a recyklace materiálů.
10. Stavební připravenost pro uplatnění speciálních technologií vnitřního vybavení objektů, sloužících k protipožárnímu a bezpečnostnímu zajištění budov a vedení datových rozvodů.

Cíl

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot.Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Současné trendy v technologii staveb, možnosti a vize, náplň vědeckovýzkumné činnosti na VUT v Brně, FAST.
2. Nové technologie a moderní možnosti výstavby objektů v pozemním stavitelství.
3. Moderní materiály a novodobé technologie pro realizaci inženýrských staveb.
4. Energeticky soběstačné budovy, pasivní domy, ekotechnologie, jejich uplatnění a realizace.
5. Nové materiály a technologie izolací: proti vodě, proti radonu, tepelné izolace včetně systémů dodatečného zateplování obalových konstrukcí, nové technologie obvodových plášťů.
6. Současné možnosti kotevní techniky ve stavebnictví. Ochranné a pomocné konstrukce.
7. Bezvýkopové technologie a rekonstrukce inženýrských sítí.
8. Nové možnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí.
9. Demolice železobetonových konstrukcí a recyklace materiálů.
10. Stavební připravenost pro uplatnění speciálních technologií vnitřního vybavení objektů, sloužících k protipožárnímu a bezpečnostnímu zajištění budov a vedení datových rozvodů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu, organizační pokyny, seznámení s požadavky k zápočtu, předání podkladů a individuálních zadání pro aplikaci speciální technologie na konkrétní stavební dílo.
2.Zadání vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu pozemního stavitelství za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
3.Vypracování vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu pozemního stavitelství za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
4.Konzultace individuálních zadání.
5.Prezentace a obhajoba individuálních zadání, exkurze na stavbu s využitím nových technologií.
6.Zadání vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu inženýrské stavby za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
7.Vypracování vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu inženýrské stavby za využití nových,netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla.
8.Konzultace individuálních zadání
9.–10.Prezentace a obhajoba individuálních zadání, hodnocení.