Detail předmětu

Ekologie a bezpečnost práce

FAST-CW016Ak. rok: 2018/2019

Ekologie a bezpečnost práce ve stavebnictví, globální enviromentální problémy a udržitelný rozvoj, obecná znalost péče o životní prostředí, enviromentální management a předpisy s tím související, zpracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby, akustika vnějšího prostředí, obsluha SW "Hluk plus",ochrana zdraví a bezpečnosti na staveništi, prevence rizik, koordinátor bezpečnosti,plán BOZP.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Získání základních informací z oblasti ekologie a bezpečnosti práce ve stavebnictví. Přehled o hlavních globálních enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji. Obecná znalost péče o životní prostředí. Enviromentální management a předpisy s tím související. Student získá rovněž znalosti z oblasti akustiky vnějšího prostředí včetně dovedností obsluhy SW "Hluk plus". Dále se student seznámí s ochranou zdraví a bezpečnosti práce na staveništi a působností koordinátora bezpečnosti.Pochopí význam prevence rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích. Získá znalosti o zpracování plánu BOZP. Bude se orientovat v řízení stavebních a montážních prací v souladu s požadavky ochrany zdraví pracovníků na staveništích, životního prostředí a veřejného zdraví v okolí staveniště.

Prerekvizity

Znalosti související s navrhováním staveb, znalost koncepce návrhů zařízení staveniště, znalost běžných technologických předpisů, základní znalosti z oblasti ekologie a BOZP.

Korekvizity

Znalost zpracování dokumentace přípravy staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Kromě zpracovaných protokolů bude student prezentovat svoji seminární práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrola docházky ve cvičeních, průběžné konzultace protokolů zadaných ve cvičeních - posouzení hlukové náročnosti, seminární práce z oblasti ekologie, plán rizik BOZP.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace
2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy) , zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby
3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa
4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku.
5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU.
6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika.
7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby.
8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Cíl

Seznámit s požadavky ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví ve výstavbovém procesu. Systémové nástroje plánování a řízení stavební výroby v podmínkách environmentálního managementu a řízení bezpečnosti práce. Bezpečnost práce a požární bezpečnost na stavbách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace
2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy) , zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby
3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa
4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku.
5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU.
6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika.
7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby.
8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Seznámení se s náplní cvičení. Přidělení individuálních zadání z oblasti ekologie, snížení hluku na staveništi.
2.Zadání vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby.
3.Vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby - konzultace individuálních zadání.
4.Seznámení se s počítačovými modely hodnocení hluku, vypracování zadání z oblasti snížení hluku na staveništi.
5.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - zadání.
6.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - konzultace.
7.Konzultace individuálních zadání v oblasti ekologie a BOZP.
8.Prezentace a obhajoba individuálních zadání.