Detail předmětu

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)

FAST-CO052Ak. rok: 2018/2019

Navrhování na základě zkoušek, využití výsledků experimentů při návrhu stavebních konstrukcí, metody vyhodnocování výsledků testů. Spolehlivost kovových a dřevěných konstrukcí.
Konstrukční systémy zatímních mostů, zvláštnosti jejich navrhování a použití, systémy plovoucích mostů - základní informace. Konstrukční uspořádání, analýza statického působení.
Poznatky z teoretického a experimentálního ověření působení mostních provizorií. Využití zatímních mostů.
Některé vybrané problémy navrhování a realizace ocelobetonových konstrukcí a mostů. Některé vybrané problémy navrhování a realizace dřevěných, příp. dřevobetonových konstrukcí a mostů (v závislosti na aktuálních poznatcích a výsledcích vědy, výzkumu, inovací a praxe v uvedené oblasti).
Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá obecné znalosti o využití experimentálních metod a výsledků experimentů pro spolehlivý návrh stavebních konstrukcí. Osvojí si znalosti metodiky navrhování na základě zkoušek a jejího použití - vyhodnocení návrhových hodnot vlastností materiálů, vyhodnocení návrhové odolnosti konstrukce. Blíže se seznámí s konstrukcemi mostních provizorií - přehled základních typů ocelových a dřevěných provizorních a mobilních mostů a lávek, praktické příklady. Získá znalosti o poruchách a rekonstrukcích kovových a dřevěných konstrukcí a mostů - základní přehled, aplikace.

Prerekvizity

Navrhování ocelových a ocelobetonových konstrukcí a mostů, navrhování dřevěných konstrukcí, stavební mechanika, základy statistiky a pravděpodobnosti.

Korekvizity

Rozšíření poznatků z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí a mostů. Rozšíření znalostí statistiky a pravděpodobnosti ve vztahu k problematice spolehlivosti ocelových a dřevěných konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování konkrétních úkolů ve cvičení odpovídajících harmonogramu cvičení a v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia předmětu. Experimentální ověřování prvků a dílců kovových a dřevěných konstrukcí - možnosti realizace experimentů, druhy zkoušek, výsledky zatěžovacích zkoušek.
2.-3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek.
4.-5. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů - navrhování na základě zkoušek.
6. Názvosloví, třídění, požadavky, charakteristika zatímních mostních konstrukcí.
7. Základní systémy ocelových zatímních mostů - plnostěnná a příhradová mostní provizoria.
8. Mobilní ocelové mosty. Zatímní dřevěné mostní konstrukce.
9.-12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí - prostorové dřevěné konstrukce, dřevěné konstrukce kombinované z různých materiálů, spoje novodobých dřevěných konstrukcí.
13. Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia předmětu. Experimentální ověřování prvků a dílců kovových a dřevěných konstrukcí - možnosti realizace experimentů, druhy zkoušek, výsledky zatěžovacích zkoušek.
2.-3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek.
4.-5. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů - navrhování na základě zkoušek.
6. Názvosloví, třídění, požadavky, charakteristika zatímních mostních konstrukcí.
7. Základní systémy ocelových zatímních mostů - plnostěnná a příhradová mostní provizoria.
8. Mobilní ocelové mosty. Zatímní dřevěné mostní konstrukce.
9.-12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí - prostorové dřevěné konstrukce, dřevěné konstrukce kombinované z různých materiálů, spoje novodobých dřevěných konstrukcí.
13. Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Příklady experimentálního ověření ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců - ukázky zatěžovacích zkoušek, příklady experimentálních dat získaných ze zkoušek, charakter a typy výsledků zkoušek.
2.-3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek: procvičení na souborech výsledků materiálových zkoušek - určení fyzikálně mechanických vlastností oceli, betonu, sklovláknobetonu, konstrukčního skla.
4.-6. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů: procvičení na souborech výsledků zatěžovacích zkoušek - určení návrhové odolnosti ocelových a ocelobetonových sloupů, ocelových nosníků z tenkostěnných profilů, dřevěných nosníků zesílených vnější lepenou FRP výztuží.
7.-8. Mostní provizoria: příklady řešení moderních provizorních konstrukcí - ukázky výsledků statického a konstrukčního řešení ocelové provizorní lávky pro chodce.
9.-12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí: příklady navrhování vybraných prvků a spojů dřevěných konstrukcí.
13. Výpočet zatížitelnosti ocelového železničního mostu.