Detail předmětu

Tradiční stavební řemesla

FAST-AG055Ak. rok: 2018/2019

Rozšíření znalostí získaných v předmětu Úvod do tradičních stavebních řemesel, tj. výklad vývoje stavebních řemesel od nejstarších dob po současnost. Znalosti jsou využitelné jednak v oblasti obnovy památek, jednak jako východisko pro pochopení soudobých technologií a možností řešení konstrukčních detailů z hlediska jak architektonického, tak stavebně technického.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Přednášky a následné semináře směřují k pochopení podstaty stavebně řemeslných prací. Metoda práce: koncept, ověření konzultací v praxi, zapracování poznatků, prověření alternativ, dořešení detailů, případná změna konceptu, formulace řešení, vypracování dokumentace pro zhotovitele.

Prerekvizity

Předmět využívá na znalostí získaných v předmětech Pozemní stavitelství a Dějiny architektury a úzce navazuje na předmět Úvod do tradičních stavebních řemesel. Je průpravou pro pochopení řemeslné výroby a komunikaci s řemeslníky a stavební výrobou – usnadňuje výkon technického a autorského dozoru.

Korekvizity

V zásadě se jedná o samostatnou disciplínu s vlastním obsahem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen na základě jím předložené práce, kterou vyhotoví v rámci vybraného tématu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vztah a spolupráce architekta a řemeslníka v historii a současnosti. Prvky tvořivosti. Optimální využívání zdrojů. Od ideje k realitě. Metoda tvůrčí práce.
2. Poučení z historie práce našich předchůdců - metoda dokumentace realizovaného díla, rozbor použitých materiálů a technologií, hodnota díla z hlediska řemeslného a společenského účinku.
3. Dokumentace stavebně řemeslné práce podle jednotlivých oborů. Společné téma jako vzorový příklad a následná analýza (materiál, konstrukce, technologie).
4. Výklad k podstatě semestrální práce a metodice individuální analýzy. Upřesnění studijního záměru.
5. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
6. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
7. Vztah řemesel a prostředí - vliv stavu společnosti, nabídka a poptávka.
8. Vznik, vývoj, rozkvět, úpadek a zánik řemesel, záruky řemeslné dovednosti.
9. Způsoby dokumentace stavebního díla a detailu v historii a dnes
10. Tvořivá inteligence. Tvořivá ruka. Schopnost vnímat souvislosti - chápat a vyhodnotit. Osobní hodnoty.
11. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
12. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
13. Společná diskuse a hodnocení získaných znalostí a výsledků samostatné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vztah a spolupráce architekta a řemeslníka v historii a současnosti. Prvky tvořivosti. Optimální využívání zdrojů. Od ideje k realitě. Metoda tvůrčí práce.
2. Poučení z historie práce našich předchůdců - metoda dokumentace realizovaného díla, rozbor použitých materiálů a technologií, hodnota díla z hlediska řemeslného a společenského účinku.
3. Dokumentace stavebně řemeslné práce podle jednotlivých oborů. Společné téma jako vzorový příklad a následná analýza (materiál, konstrukce, technologie).
4. Výklad k podstatě semestrální práce a metodice individuální analýzy. Upřesnění studijního záměru.
5. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
6. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
7. Vztah řemesel a prostředí - vliv stavu společnosti, nabídka a poptávka.
8. Vznik, vývoj, rozkvět, úpadek a zánik řemesel, záruky řemeslné dovednosti.
9. Způsoby dokumentace stavebního díla a detailu v historii a dnes
10. Tvořivá inteligence. Tvořivá ruka. Schopnost vnímat souvislosti - chápat a vyhodnotit. Osobní hodnoty.
11. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
12. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
13. Společná diskuse a hodnocení získaných znalostí a výsledků samostatné práce.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení tématu seminární práce
2.- 11. Konzultace a průběžné hodnocení
12. Prezentace práce v seminární skupině
13. Závěrečné hodnocení