Detail předmětu

Poruchy a obnova staveb

FAST-AH051Ak. rok: 2018/2019

Zaměření stávajícího stavu a provádění průzkumu a hodnocení stavebně-technického a vlhkostního stavu objektů. Identifikace charakteristických poruch a vad staveb podle vnějších příznaků, analýza příčin poruch ve vztahu k vnějším a vnitřním vlivům. Specifika projektování modernizací, rekonstrukcí a přestaveb objektů.
Poruchy a sanace konstrukcí zděných, betonových (železobetonových) a dřevěných. Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k historicky používaným konstrukčním systémům a principům. Výuka je průběžně doprovázena vybranými příklady realizovaných řešení rekonstrukcí a sanací budov.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Provedení stavebně technického průzkumu objektu. Zaměření stávajícího stavu objektu a zpracování projektové dokumentace. Tvorba projektu pro rekonstrukce a modernizace staveb. Projekt sanace vlhkého zdiva staveb.

Prerekvizity

Základní znalosti z předmětů konstrukcí pozemních staveb, ze stavební fyziky, z nosných konstrukcí staveb a stavební mechaniky.

Korekvizity

Pozemní stavitelství, dějiny architektury, statika stavebních konstrukcí, technická zařízení staveb, požární bezpečnost, typologie staveb, přístupnost staveb osobami se sníženou pohyblivostí a zrakem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Použití audiovizuální techniky při přednáškách předmětu, praktické ukázky meřících zařízení z oboru rekonstrukcí a sanací budov.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování jsou podmínkou docházka, získání zápočtu, odevzdání práce, zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, životnost staveb, analýza příčin vzniku poruch a vad staveb.
2. Zaměřování stávajícího stavu objektů.
3. Stavebně-technický a vlhkostní průzkum staveb.
4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k používaným stavebním konstrukcím.
5. Specifické zásady pro projektování rekonstrukcí a modernizací objektů.
6. Sanace trhlin ve stavebních objektech.
7. Poruchy svislých nosných i nenosných konstrukcí (stěn, sloupů, pilířů, příček) a jejich sanace.
8. Dodatečné zřizování otvorů ve stěnách, poruchy vodorovných konstrukcí (zejména překladů a stropů).
9. Poruchy a sanace historických konstrukcí (základů, kleneb, krovů).
10. Schodiště – poruchy a možnosti sanace. Poruchy a obnova konstrukcí podlah.
11. Analýza příčin vlhnutí stavebních objektů, transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
12. Metody měření vlhkosti stavebních konstrukcí, novodobé mechanické sanační metody.
13. Chemické metody dodatečné hydroizolace, elektrofyzikální metody sanace vlhkosti,metody stavebních opatření.

Cíl

Zpracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu objektu,provedení stavebně technického průzkumu objektu,tvorba projektu pro rekonstrukce a modernizace staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, životnost staveb, analýza příčin vzniku poruch a vad staveb.
2. Zaměřování stávajícího stavu objektů.
3. Stavebně-technický a vlhkostní průzkum staveb.
4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k používaným stavebním konstrukcím.
5. Specifické zásady pro projektování rekonstrukcí a modernizací objektů.
6. Sanace trhlin ve stavebních objektech.
7. Poruchy svislých nosných i nenosných konstrukcí (stěn, sloupů, pilířů, příček) a jejich sanace.
8. Dodatečné zřizování otvorů ve stěnách, poruchy vodorovných konstrukcí (zejména překladů a stropů).
9. Poruchy a sanace historických konstrukcí (základů, kleneb, krovů).
10. Schodiště – poruchy a možnosti sanace. Poruchy a obnova konstrukcí podlah.
11. Analýza příčin vlhnutí stavebních objektů, transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
12. Metody měření vlhkosti stavebních konstrukcí, novodobé mechanické sanační metody.
13. Chemické metody dodatečné hydroizolace, elektrofyzikální metody sanace vlhkosti,metody stavebních opatření.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu. Zadání individuálního podkladu pro semestrální práci.
2. Stavebně-technický průzkum objektu, polní náčrt, fotodokumentace.
3. Samostatná práce v terénu – zaměřování, zajištění potřebných podkladů.
4. Výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu.
5. Návrh stavebních úprav zaměřené stavby. Zakreslování dle ČSN 013406:1987, tj. „barevně“.
6. Dílčí úloha rekonstrukce zaměřená na vertikální konstrukce (bourání otvoru) nebo horizontální konstrukce (úprava krovu, základů, schodiště, apod.). Vypracování technologického postupu; schémat jednotlivých etap, včetně stavebních detailů.
7. Konzultační hodina
8. Zakreslování stavebních úprav dle normy ČSN EN ISO 7518 (ČSN 01 3439), tj. „černobíle“.
9. Konzultační hodina
10. Projekt sanace vlhkosti – zadání dokumentace skutečného stavu se zakreslením vlhkostních poruch. Stavebně vlhkostní průzkum objektu.
11. Projekt sanace vlhkosti – sanační opatření: volba metody sanace pro daný objekt; zakreslení vhodně zvolené a navržené sanace do projektové dokumentace; technologický postup prováděných prací.
12. Konzultační hodina
13. Odevzdání semestrální práce, udělení zápočtu.