Detail předmětu

Technologie staveb

FAST-AW051Ak. rok: 2018/2019

Technologie staveb se zabývá zkoumáním, rozvojem, modelováním a realizací výrobních procesů ve stavebnictví. Jejím cílem je optimální a ekonomický způsob provádění stavebních konstrukcí, objektů a jejich souborů.
Předmět zahrnuje úvod do problematiky technologie staveb, členění stavebních procesů, jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu a optimalizaci jejich průběhu. Dále seznamuje studenty s přípravnou a realizační fází investičního procesu, od investičního záměru až po předání dokončené stavby do provozu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získává základní znalosti o způsobech a posupech v přípravě a realizaci stavby. Dokáže se orientovat v pojmech stavebně technologické přípravy, chápe sled a návaznosti úkonů nutných v předvýrobní a výrobní fázi stavby. Orientuje se v komplexním investičním procesu z pohledu jednotlivých účastníků výstavby a zná důvody a možnosti modelování tohoto procesu. Umí definovat a popsat dílčí technologické etapy výstavby, zná důležitost aspektu kvality a bezpečnosti ve výstavbě.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Korekvizity

Studium souběžných předmětů není požadováno.

Doporučené volitelné složky programu

Pro podporu studia předmětu lze využít nabídky seminářů, přednášek odborníků z praxe, návštěv výroben, návštěv staveb a dalších akcí organizovaných pro studenty garantujícím ústavem. Nepovinné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT
Předmět má přednášky a cvičení.
Ve cvičení bude částečně využito možnosti individuálního zadání a práce na projektu. Výstupy budou kontrolovány řízenou a individuální konzultací s vyučujícím. Doplněno exkurzemi, budou vybrány dvě reálné stavby těsně před dokončením,na které v průběhu výuky bude uskutečněna návštěva studentů, pro obeznámení s průběhem investičního procesu a technologických etap.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná, vzhledem k rozsahu procvičované látky může vedoucí cvičení omluvit pouze jednu opodstatněnou neúčast. Veškeré odevzdávané části semestrální práce s jednotnou úpravou budou vloženy do složky formátu A4, studie detailů budou nakresleny od ruky.
Pro klasifikovaný zápočet je hodnocena věcná a grafická úroveň výstupů a aktivní přístup k řešení úkolů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do technologie staveb, základní terminologie, stavební procesy a jejich členění, možnosti analýzy stavebních procesů a jejich modelování, technologický předpis
2. Procesy zemních prací a zakládání, technologické postupy
3. Procesy konstrukcí betonových a železobetonových ( bednění, armování, ukládání betonu)
4. Zdící procesy konstrukcí nosných, výplňových a dělících ( materiály, technolog. zásady)
5. Montážní procesy nosných konstrukcí hrubé stavby ( železobetonových prefabrikovaných, ocelových, dřevěných)
6. Procesy spojené s obvodovými plášti budov (střešními a stěnovými)
7. Vnitřní a dokončovací procesy stavby (rozvody všech instalací, úpravy povrchů stěn a podlah, kompletace)
8. Komplexní investiční proces, členění, fáze přípravná a realizační
9. Předvýrobní stavebně technologická příprava výstavby , zásady organizace výstavby
10. Výrobní a provozní stavebně technologická příprava výstavby
11. Stavební stroje, koncepce návrhu mechanizace, metody ověření použitelnosti, technické listy strojů
12. Realizace stavby, modelování výrobního prostoru stavby, dokumentace zařízení staveniště
13. Jakost a bezpečnost stavebních prací, její zajišťování a kontrola, ochrana životního prostředí při výstavbě

Cíl

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.
Základní seznámení s požadavky na přípravu a realizaci stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technologie staveb, základní terminologie, stavební procesy a jejich členění, možnosti analýzy stavebních procesů a jejich modelování, technologický předpis
2. Procesy zemních prací a zakládání, technologické postupy
3. Procesy konstrukcí betonových a železobetonových ( bednění, armování, ukládání betonu)
4. Zdící procesy konstrukcí nosných, výplňových a dělících ( materiály, technolog. zásady)
5. Montážní procesy nosných konstrukcí hrubé stavby ( železobetonových prefabrikovaných, ocelových, dřevěných)
6. Procesy spojené s obvodovými plášti budov (střešními a stěnovými)
7. Vnitřní a dokončovací procesy stavby (rozvody všech instalací, úpravy povrchů stěn a podlah, kompletace)
8. Komplexní investiční proces, členění, fáze přípravná a realizační
9. Předvýrobní stavebně technologická příprava výstavby , zásady organizace výstavby
10. Výrobní a provozní stavebně technologická příprava výstavby
11. Stavební stroje, koncepce návrhu mechanizace, metody ověření použitelnosti, technické listy strojů
12. Realizace stavby, modelování výrobního prostoru stavby, dokumentace zařízení staveniště
13. Jakost a bezpečnost stavebních prací, její zajišťování a kontrola, ochrana životního prostředí při výstavbě

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podklady k semestrální práci, pokyny k vypracování, procesy a možnost mechanizace zemních prací
2. Zemní práce, zakládání, volba postupů a návrh strojů, ověření použitelnosti mechanizace
3. Betonářské procesy, volba technologického postupu, zásady návrhu bednění, detaily
4. Zdící procesy, volba materiálu, technologické postupy, detaily
5. Obvodové pláště, montážní procesy, volba technologického postupu, návrh vertikální dopravy
6. Exkurze na vybranou stavbu v regionu
7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady návaznosti procesů prací vnitřních a dokončovacích
8. Stavebně technologická příprava výstavby, zásady organizace výstavby
9. Dokumentace zařízení staveniště, volba objektů zařízení staveniště, výkres zařízení staveniště
10. Plán realizace stavby, zásobování stavby materiálem
11. Kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, plán rizik
12. Ochrana životního prostředí
13. Závěrečné konzultace,zápočet