Detail předmětu

Ekonomika výstavby

FAST-AV001Ak. rok: 2018/2019

Průřezový kurz. Úvod do problematiky technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební podnik. Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o ekonomických vztazích v podniku. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v oblasti třídění stavební výroby,
- vysvětlit řízení stavební výroby z ekonomického hlediska,
- popsat problematiku nákladů a cen ve stavebnictví,
- vysvětlit podstatu investičního rozhodování,
- vysvětlit podstatu marketingu.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Korekvizity

Poznatky z teoretické sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách, architektonických pracovištích i technické praxi.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je podmíněno docházkou na cvičení a úspěšným absolvováním písemného testu (min. 60 bodů, celkový zisk 100 bodů). Zkouška probíhá písemnou formou – sada otázek zaměřených na všeobecné znalosti a jejich aplikace, celkový zisk 100 bodů, budou stanoveny limity pro jednotlivé stupně hodnocení; limit pro postup k ústní části zkoušky - 50 bodů. Ústní část- doplněk k písemné zkoušce s cílem prokázat hlubší porozumění problematice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavebnictví a jeho postavení v národním hospodářství
2. Stavební díla a výstavba, klasifikace, třídníky
3. Náklady stavebních děl
4. Technické normování ve výstavbě
5. Odměňování pracovní síly
6. Oceňování stavební výroby
7. Rozpočty stavebních děl
8. Financování
9. Účetnictví
10. Daně
11. Investice
12. Řízení stavební zakázky
13. Marketing ve stavebnictví

Cíl

Získání schopností orientace ve stavební výrobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavebnictví a jeho postavení v národním hospodářství
2. Stavební díla a výstavba, klasifikace, třídníky
3. Náklady stavebních děl
4. Technické normování ve výstavbě
5. Odměňování pracovní síly
6. Oceňování stavební výroby
7. Rozpočty stavebních děl
8. Financování
9. Účetnictví
10. Daně
11. Investice
12. Řízení stavební zakázky
13. Marketing ve stavebnictví

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace ve stavebnictví
2. Smlouva o dílo
3. Investice
4. Finance
5. Daně
6. Náklady na materiál
7. Náklady na mzdy
8. Náklady na stroje
9-10. Kalkulace ceny stavební práce
11. Cena stavebního objektu
12. Kalkulace nákladů na inženýrskou činnost, Marketing
13. Zápočtový test a zápočet