Detail předmětu

Detail v architektuře 2

FAST-AG028Ak. rok: 2018/2019

Detail určuje nejen výraz, materiálově-technické a konstrukční vazby, ale i ekonomii celé stavby. Jeho kvalitní a promyšlené provedení je charakteristickým prvkem, z něhož je vystavěn celek a proto má v procesu navrhování významné místo. Oproti předchozímu semestru jde o praktické ověření vlastní tvorbou. Předmět vede studenta k důmyslnosti a rafinovanosti oproštěné od pouhé technické kalkulace vyčtené z knih, k pragmatismu a experimentu a k posunu od prosté proveditelnosti k dokonalosti.

Výsledky učení předmětu

Student vypracuje výkresovou dokumentaci architektonického detailu, podle které po konzultaci s řemeslníkem vytváří fyzický model v domluveném měřítku. Výkresová dokumentace a model je součástí bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět je zařazen ve čtvrtém semestru studia. Navazuje na znalosti získané v předešlých architektonických a technických disciplínách. Předpokládá se všeobecný zájem o řešení dílčích detailů ve vztahu k celku, kreativní přístup studenta a schopnost mezioborové spolupráce při zhotovení detailu.

Korekvizity

Studium výkresové dokumentace architektonického detailu. Způsob zakreslení architektonického detailu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Způsoby výuky jsou zejména přednášky, semináře, projekty a řízené konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná a vlastní samostatná práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení. Odevzdání zadaných úkolu, jak v elektronické formě (.pdf), tak v tištěné na formátu A3 v barvě. Výkresová dokumentace architektonického detailu v předepsané formě, jako součást bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Atelierová tvorba detailu, výkresové podklady, model detailu, výkresy detailu pro bakalářský projekt, model detailu pro bakalářský projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 5. Zadání prvního úkolu. Konzultace výkresové dokumentace.
6. - 13. Zadání druhého úkolu, který je součástí bakalářské práce. Konzultace a vypracování výkresové dokumentace. Konzultace s řemeslníkama při výrobě modelu detailu.