Detail předmětu

Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2

FAST-AT002Ak. rok: 2018/2019

Účelem předmětu je seznámit posluchače se základy teorie interního mikroklimatu a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky. Předmět bezprostředně navazuje na předmět technická zařízení budov I (Zdravotní technika a elektroinstalace). Je koncipován tak, aby posluchač získané znalosti mohl využit při komplexním řešení zadání v rámci komplexních projektů a ateliérové tvory ve všech fázích projektové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu bude mít student studijního programu architektura ucelený přehled základních vědomostí z problematiky vytápění a větrání budov v rozsahu potřebném pro rozhodování při koncepčním řešení budov. Získá informace o řešení těchto systémů v úsporných budovách. Student bude schopen stanovení požadavků na tepelný výkon pro vytápění a větrání. Bude schopen zvolit zdroje tepla a zapracovat požadavky s ním spojené do stavebních návrhů budov. V návaznosti na způsob větrání bude schopen zapracovat požadavky do stavebních návrhů budov. Bude mít přehled o prostorových nárocích kotelen a strojoven a stavebních požadavcích na tyto typy prostor.

Prerekvizity

Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Přenos tepla a hmoty.Vlastnosti vzduchu.

Korekvizity

Ochrana proti hluku v budovách.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad problematiky a vzorová řešení. Ve cvičeních studenti řeší odpřednášená témata na zadané budově (návrhy, výpočty).

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění povinné účasti na cvičeních.
Příprava na cvičení a aktivní účast.
Vypracování jednotlivých částí zadaného individuálního projektu v určených termínech.
Docházka na přednášky a prokázání znalostí splněním písemného testu a složením ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do teorie mikroklimatu budov a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky.
Tepelně hmotnostní bilance pro vytápění a vzduchotechniku.
Otopné soustavy a jejich částí.
Zdroje tepla pro vytápění a jejich dispoziční řešení.
Centrální zásobování teplem a jeho uplatnění pro vytápění budov.
Netradiční zdroje tepla a způsoby vytápění.
Základní problematika tvoření interního mikroklimatu vzduchotechnikou.
Proudění vzduchu v místnosti, distribuce vzduchu a její elementy.
Systémy nuceného větrání a teplovzdušné vytápění budov.
Klimatizace budov, klasifikace systémů a jejich návrh.
Chlazení budov a zpětné využití tepla.
Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách.
Základy regulace a měření pro vytápění a vzduchotechniku. Technická infrastruktura, vedení technického vybavení a prostorové uspořádání inženýrských sítí.

Cíl

Po úspěšném absolvování předmětu bude mít student studijního programu architektura ucelený přehled základních vědomostí z problematiky ústředního vytápěni a vzduchotechniky v rozsahu potřebném pro možnost jejich bezprostředního uplatnění v architektonickém i stavebně technickém návrhu budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do teorie mikroklimatu budov a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky.
Tepelně hmotnostní bilance pro vytápění a vzduchotechniku.
Otopné soustavy a jejich částí.
Zdroje tepla pro vytápění a jejich dispoziční řešení.
Centrální zásobování teplem a jeho uplatnění pro vytápění budov.
Netradiční zdroje tepla a způsoby vytápění.
Základní problematika tvoření interního mikroklimatu vzduchotechnikou.
Proudění vzduchu v místnosti, distribuce vzduchu a její elementy.
Systémy nuceného větrání a teplovzdušné vytápění budov.
Klimatizace budov, klasifikace systémů a jejich návrh.
Chlazení budov a zpětné využití tepla.
Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách.
Základy regulace a měření pro vytápění a vzduchotechniku. Technická infrastruktura, vedení technického vybavení a prostorové uspořádání inženýrských sítí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stanovení předběžné tepelné ztráty budovy
Výpočet tepelného výkonu
Návrh a zakreslování otopných těles
Návrh a zakreslování potrubních rozvodů
Zdroj tepla a jeho návrh
Uplatnění obnovitelných zdrojů při přípravě teplé vody. Prvky a zařízení systémů techniky prostředí v laboratoři ústavu technických zařízení budov.
Návrh přirozeného větrání
Řešení distribuce vzduchu
Vzduchotechnické potrubní rozvody a řešení strojoven vzduchotechniky
Výpočet tepelné zátěže
Klimatizace v budovách