Detail předmětu

Detail v architektuře 1

FAST-AG027Ak. rok: 2018/2019

Na věcném studiu detailů konkrétních staveb se studenti seznámí s teoretickým uvažováním architekta – tvůrce, který, pokud chce proniknout do tajů technického detailu a zkoumat jeho možnosti, se musí stát konstruktérem a najít společnou řeč s řadou řemesel. Viditelná část kvalitního detailu prozrazuje i to, co jinak zůstává skryto.
Cílem je vytvořit ucelené klauzurní dílo – detail, dokládající konstrukční logiku a základní řemeslnou zručnost při trvalém respektu k životnímu prostředí.

Výsledky učení předmětu

Student se v začátcích seznamuje s detailem a její výkresovou dokumentací. Učí se ho správně číst, pochopit a následně zakreslit. V prvním úkole si student nastuduje již realizovaný architektonický detail. Ve druhém úkolu tyto znalosti aplikuje na svůj navrhovaný architektonický detail v menším rozsahu. Výsledkem třetího úkol je výkresová dokumentace architektonického detailu návrhu, který dělá v rámci ateliéru navrhování v daném semestru.

Prerekvizity

Předmět je zařazen ve třetím ročníku studia a navazuje na znalosti získané z předchozích předmětů architektonických i inženýrských.

Korekvizity

Studium výkresové dokumentace architektonického detailu. Způsob zakreslení architektonického detailu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení. Odevzdání zadaných úkolu, jak v elektronické formě (.pdf), tak v tištěné na formátu A3 v barvě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska soudobého detailu v architektuře, Arts and Crafts, avantgarda
2. Vlastnosti materiálů a jejich výrazové možnosti, tradiční a nové materiály
3. Exkurze
4. Obvodový plášť, balkony, loggie, dilatační spoje
5. Střechy, přístřešky
6. Okna a sluneční clony
7. Dveře, vrata, výkladce
8. Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, ohrazení a oplocení
9. Sloupy, pilíře, stěny, příčky, podhledy, podlahy
10. Schodiště a výtahy
11. Vestavěné zařizovací předměty
12. Viditelná technická zařízení budovy, rozvody médií
13. Spoje nosných konstrukcí

Cíl

Přehled o vývoji architektonického detailu, Arts and Crafs, části staveb, obvodový plášť, střechy, okna, dveře a vrata, terénní úpravy, základní stavební struktura, schodiště, technická zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Východiska soudobého detailu v architektuře, Arts and Crafts, avantgarda
2. Vlastnosti materiálů a jejich výrazové možnosti, tradiční a nové materiály
3. Exkurze
4. Obvodový plášť, balkony, loggie, dilatační spoje
5. Střechy, přístřešky
6. Okna a sluneční clony
7. Dveře, vrata, výkladce
8. Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, ohrazení a oplocení
9. Sloupy, pilíře, stěny, příčky, podhledy, podlahy
10. Schodiště a výtahy
11. Vestavěné zařizovací předměty
12. Viditelná technická zařízení budovy, rozvody médií
13. Spoje nosných konstrukcí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání prvního úkolu. Výběr již realizovaného architektonického detailu.
2. Konzultace vybraného detailu.
3. Konzultace vybraného detailu a jeho grafické zpracování na formát A3 - odevzdání.
4. Zadání druhého úkolu.
5.- 8. Konzultace architektonického detailu a jeho grafické zpracování na formát A3 - odevzdání.
9. Zadání třetího úkolu.
10. - 12. Konzultace architektonického detailu.
13. Klasifikovaný zápočet.