Detail předmětu

Urbanismus 2

FAST-AG017Ak. rok: 2018/2019

Historie stavby měst od prvních sídel přes antiku, středověk, novověk, vliv průmyslové revoluce na utváření urbanistické struktury sídel, poválečný urbanistický rozvor a sídlištní výstavba druhé poloviny 20. stoleti, až po soudobé postindustriální město. Vliv působení lidského společenství na přetváření krajiny. Stručné dějiny záměrného utváření krajiny a přírodního prostředí, vývoj zahradního umění a tvorby městské zeleně. Historický vývoj Urbanistická kompozice v historickém vývoji až po současný pohled na utváření urbanistického prostoru vežejnného, semiprivátního a privátnního.

Výsledky učení předmětu

Znalosti vývoje a utváření sídel v historickém vývoji, teoretické spisy o stavbě měst, společenské a ekonomické souvislosti ovlivňující urbanistický rozvoj, vývoj krajiny a zahradní tvorby.

Prerekvizity

Základní kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí. Přehled o funkčních systémech sídelních útvarů a podmínkách urbanistického rozvoje získaný v předchozí urbanistické disciplině.

Korekvizity

S ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu podmíněno vypracováním grafického elaborátu cvičení a absolvováním písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město
2. Středověké sídlo
3. Novověké sídlo
4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst
5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20.století
6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města
7. Dějinné proměny venkovského osídlení
8. Historie antropogenního přetváření krajiny
9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance
10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park
11. Městský park 19. a 20. století
12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy
13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání

Cíl

Základní orientace v historii stavby měst, antické město, středověk a novověk, dopady průmyslové revoluce, soudobé postindustriální město, vliv člověka na utváření krajiny, zahrady a parky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město
2. Středověké sídlo
3. Novověké sídlo
4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst
5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20.století
6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města
7. Dějinné proměny venkovského osídlení
8. Historie antropogenního přetváření krajiny
9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance
10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park
11. Městský park 19. a 20. století
12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy
13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Zadání tématického úkolu, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
3.-4. Terénní urbanistický průzkum
5.-6. Zpracování urbanistického zadání (námět a idea řešení)
7.-8. Grafické zpracování návrhového řešení
9.-11. Konzultace rozpracovaného úkolu
12.-13.Dokončení a zhodnocení výsledné práce