Detail předmětu

Obnova památek

FAST-AG008Ak. rok: 2018/2019

Soubor základních informací o procesu záchrany kulturních hodnot architektonického dědictví, směřujících k pochopení významu ochrany památky. Zásady pro stanovení koncepce památkového zásahu jako postupu vycházejícího z dokumentace a poznání stavby, vedoucímu k novému funkčnímu využití a rehabilitaci památky.

Výsledky učení předmětu

Student je seznámen s teorií a legislativou, která je platná pro ochranu a obnovu památek v ČR. Předmětem výuky jsou také důvody, které vedou k potřebě zachování historického kulturního dědictví. Významnou součástí jsou také mezinárodní vazby, organizace a dokumenty týkající se významu, ochrany a obnovy kulturních památek. Dále je rámcově přednesena metodika a postup při zpracování přípravy, návrhu a vypracování projektové dokumentace pro obnovu historického objektu. Přednášky se týkají i změn a ochrany historických struktur, plošné ochrany měst a obcí. Důraz je kladen na zachování struktur v autentické podobě. Student získá vědomosti i o nové tvorbě v historickém prostředí.

Prerekvizity

Předmět předpokládá a rozvíjí znalosti dějin architektury, částečně může využít poznatků inženýrských předmětů. Jedná se však převážně o samostatný specifický obor s vlastním metodickým základem a legislativou.

Korekvizity

Znalost dějin architektury, typologie a navrhování pozemních staveb.

Doporučené volitelné složky programu

Připravovaný volitelný předmět Ústavu Pozemního stavitelství "Vybrané statě z rekonstrukcí staveb".

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je udělen za úspěšné absolvování semináře, zpracování, presentaci a odevzdání seminární práce. Zkouška prověřuje teoretické znalosti testem, který obsahuje otázky ze všech přednášených témat.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam architektonického a urbanistického dědictví v dějinných souvislostech
2. Charakteristika druhové skladby architektonického a urbanistického dědictví
3. Přetváření architektonického díla v jednotlivých slohových etapách
4. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech
5. Vývoj ochrany památek a památkové péče
6. Metody památkové péče – purismus, vědecká restaurace, konzervace
7. Mezinárodní instituce, dokumenty a formy ochrany kulturního dědictví
8. Současná péče o památky architektury – prameny, metody, koncepce
9. Organizace , klasifikace a legislativní zajištění památkové péče
10. Koncepce památkového zásahu – dokumentace, poznání, průzkumy
11. Koncepce památkového zásahu – nové funkční využití, volba metody
12. Formy ochrany historických sídel a jejich částí
13. Nová tvorba v historickém prostředí – génius loci, autenticita prostředí

Cíl

Znalost rekonstrukcí a obnovy památek, architektonické dědictví, vývoj památkové péče, metody památkové péče, legislativa ochrany památek, ochrana historických sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-MI magisterský navazující

    obor X , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam architektonického a urbanistického dědictví v dějinných souvislostech
2. Charakteristika druhové skladby architektonického a urbanistického dědictví
3. Přetváření architektonického díla v jednotlivých slohových etapách
4. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech
5. Vývoj ochrany památek a památkové péče
6. Metody památkové péče – purismus, vědecká restaurace, konzervace
7. Mezinárodní instituce, dokumenty a formy ochrany kulturního dědictví
8. Současná péče o památky architektury – prameny, metody, koncepce
9. Organizace , klasifikace a legislativní zajištění památkové péče
10. Koncepce památkového zásahu – dokumentace, poznání, průzkumy
11. Koncepce památkového zásahu – nové funkční využití, volba metody
12. Formy ochrany historických sídel a jejich částí
13. Nová tvorba v historickém prostředí – génius loci, autenticita prostředí

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Hlavním úkolem cvičení je zpracování, presentace a odevzdání seminární práce na téma "Obnova kulturní památky".
1(2). týden - Seznámení se zadáním, volba objektu pro seminární práci.
3(4). týden - Procvičování teoret. znalostí, určování slohových období podle charakter. znaků a tvarosloví.
5(6). týden - Konkretizace zadání a postupu zpracování práce, ukázky zpracovaných seminárních prací, zajištění podkladů, zpracování práce.
7(8). týden - Zpracování práce
9(10).-11(12).týden - Presentace prací, diskuse, závěry.
13. týden - Odevzdání a hodnocení práce.