Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2

FAST-AH002Ak. rok: 2018/2019

• Konstrukční systémy vícepodlažních staveb: - stěnové systémy, Nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách, - systémy skeletové železobetonové monolitické, - kombinované systémy. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce - princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé stěny. Nosné: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové na ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové konstrukční řešení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

• Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb
• Prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů.
• Získání komplexních vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých systémů a jejich částí.
• Praktické používání ČSN při navrhování, základní orientace v základních normativních podkladech nezbytných pro navrhování pozemních staveb.
• Všeobecné požadavky a členění vodorovných konstrukcí a konstrukcí spojujících různé úrovně.
• Základní orientace v navrhování svislých nosných konstrukcích skeletových systémů občanských a průmyslových budov.
• Základní přehled v oblasti řešení vícepodlažních budov.

Prerekvizity

Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Korekvizity

Odborné názvosloví, zatížení budov, mechanická odolnost a stabilita, řešení napjatosti v konstrukcích pozemních staveb, znalosti z mechaniky zemin a zakládání, materiálové vlastnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V přednáškách se jedná o přednáškovou činnost pedagogů, ale také zástupců stavební praxe. Ve cvičení je řešen konstrukční projekt v podobě části projektové dokumentace rodinného domu ve stupni pro stavební povolení. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nezbytné absolvovat aktivní účast ve cvičení, průběžné konzultace a odevzdání jednotlivých elaborátů (výkresů) podle stanoveného harmonogramu cvičení, odevzdání všech elaborátů v předepsané formě v daném termínu. Pro absolvování zkoušky je nezbytné udělení zápočtu ze cvičení, z písemné části zkoušky získat více než 60% bodů a úspěšně složit ústní zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do pozemního stavitelství, třídění pozemních staveb, základní pojmy, koncepce navrhování pozemních staveb, modulová koordinace, důležitost práce s ČSN normami.
2. Požadavky na pozemní stavby, vnější vlivy působící na stavby. Konstrukční systémy, třídění, principy a technologie, zajištění prostorové tuhosti, zatížení, stabilita.
3. Rozdělení na konstrukční díly, rozdělení na konstrukční prvky, jejich vzájemné vazby, základní materiály ve stavebnictví, jejich vlastnosti a možnosti použití. Požadavky na konstrukce - funkční, konstrukční a materiálové; princip zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
4. Konstrukční systémy – stěnové zděné - konstrukční a materiálové požadavky, zdivo cihelné a tvárnicové (druhy a materiály tvárnic, vazby, únosnost, dotvarování a sedání zdiva) a druhy malt.
5. Zdivo kamenné a smíšené – materiálové řešení, vlastnosti a konstrukční principy, otvory v nosných stěnách, překlady nad otvory.
6. Konstrukční systémy – stěnové - monolitické betonové, montované. Vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
7. Stropní konstrukce – přehled, požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce monolitické. Věnce – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
8. Stropní konstrukce – montované železobetonové a keramické - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
9. Stropní konstrukce – montované dřevěné, ocelové a kombinované druhy - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
10. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy - konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty.
Halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující (balkony, lodžie, pavlače, terasy, akrýře, římsy) materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Svislé nenosné stěny, požadavky na příčky. Příčky zděné, monolitické, montované, skleněné a pohyblivé. Nosné a nenosné části budov – vzájemné vztahy, dilatační spáry – druhy, materiálové a konstrukční řešení.
13. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení.

Cíl

Všeobecné požadavky a členění konstrukcí spojujících různé úrovně.
Základní orientace v navrhování svislých nosných konstrukcích skeletových systémů občanských a průmyslových budov.
Základní přehled v oblasti řešení vícepodlažních budov.
Seznámení s fázemi výstavby a požadavky na dokumentaci staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do pozemního stavitelství, třídění pozemních staveb, základní pojmy, koncepce navrhování pozemních staveb, modulová koordinace, důležitost práce s ČSN normami.
2. Požadavky na pozemní stavby, vnější vlivy působící na stavby. Konstrukční systémy, třídění, principy a technologie, zajištění prostorové tuhosti, zatížení, stabilita.
3. Rozdělení na konstrukční díly, rozdělení na konstrukční prvky, jejich vzájemné vazby, základní materiály ve stavebnictví, jejich vlastnosti a možnosti použití. Požadavky na konstrukce - funkční, konstrukční a materiálové; princip zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
4. Konstrukční systémy – stěnové zděné - konstrukční a materiálové požadavky, zdivo cihelné a tvárnicové (druhy a materiály tvárnic, vazby, únosnost, dotvarování a sedání zdiva) a druhy malt.
5. Zdivo kamenné a smíšené – materiálové řešení, vlastnosti a konstrukční principy, otvory v nosných stěnách, překlady nad otvory.
6. Konstrukční systémy – stěnové - monolitické betonové, montované. Vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
7. Stropní konstrukce – přehled, požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce monolitické. Věnce – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
8. Stropní konstrukce – montované železobetonové a keramické - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
9. Stropní konstrukce – montované dřevěné, ocelové a kombinované druhy - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
10. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy - konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty.
Halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující (balkony, lodžie, pavlače, terasy, akrýře, římsy) materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Svislé nenosné stěny, požadavky na příčky. Příčky zděné, monolitické, montované, skleněné a pohyblivé. Nosné a nenosné části budov – vzájemné vztahy, dilatační spáry – druhy, materiálové a konstrukční řešení.
13. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení: Zadání studie č. S1- Dispoziční a konstrukční návrh třípodlažní nepodsklepené administrativní budovy s plochou střechou;
2. cvičení: Zadání studie č. S2- Zadání literární rešerše týkající se požadovaných normativních předpisů;
Konzultace: studie č. S1
3. cvičení: Zadání výkresu č. V1- Návrh schodiště v připraveném schodišťovém prostoru;
Konzultace: studie č. S1
Konzultace: studie č. S2
4. cvičení: Revize předchozích zadání;
Konzultace: výkres č. V1
Konzultace: studie č. S2
Odevzdání: studie č. S1
5. cvičení: Zadání výkresu č. V2- Prováděcí výkresy půdorysu 1NP a 2NP;
Odevzdání: studie č. S2
Odevzdání: výkres č. V1
6. cvičení: Zadání výkresu č. V3- Výkres příčného řezu schodištěm;
Konzultace: výkres č. V2
7. cvičení: Zadání výkresu č. V4- Zadání monolitické stropní konstrukce;
Konzultace: výkres č. V3
Odevzdání: výkres č. V2
8. cvičení: Zadání výkresu č. V5- Situace objektu, osazení do terénu;
Konzultace: výkres č. V4
Odevzdání: výkres č. V3
9. cvičení: Zadání výkresu č. V6- Dva technické a dva architektonické pohledy;
Konzultace: výkres č. V5
Odevzdání: výkres č. V4
10. cvičení: Zadání studie č. S3- Technická zpráva
Konzultace: výkres č. V6
Odevzdání: výkres č. V5
11. cvičení: Konzultace: studie č. S3
Odevzdání: výkres č. V6
12. cvičení: Odevzdání: studie č. S3
13. cvičení: Zápočet