Detail předmětu

Deskriptivní geometrie

FAST-AA002Ak. rok: 2018/2019

Kolmá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Lineární perspektiva, základy fotogrammetrie. Šroubovice, šroubová plocha rozvinutelná, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha . Rotační plochy. Zborcené plochy. Osvětlení. Teoretické řešení střech. Úvod do topografických ploch.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládnou konstrukci kuželoseček pomocí ohniskových vlastností, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace. Zvládnou základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy. Studenti zvládnou základní problémy stereometrie, zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zobrazení stavebního objektu. Zvládnou konstrukci šroubovice z daných prvků, konstrukci pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy. Dále konstrukci hyperbolického paraboloidu, kruhového a parbolického konoidu, oblouků.

Prerekvizity

Konstrukce kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, afinní obraz kružnice. Mongeova projekce.

Doporučené volitelné složky programu

Student si může zapsat volitelný předmět BA91 v daném semestru. Obsah kurzu je úvod do problematiky předmětu deskriptivní geometrie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Informace jsou předávány formou přednášek a procvičovány ve cvičení. Student má možnost využít konzultací. Součástí studijních činností studenta je zadávaná práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Denní studium: Pro získání zápočtu musí studenti splnit dvě zápočtové písemky, odevzdat dva rysy a další domácí práce, 100% docházka.
Následuje zkouška splněná na alespoň 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Osvětlení – základní pojmy. Technické osvětlení.
2. Rotační plochy, řezy rotačních ploch.
3. Osvětlení rotačních ploch.
4. Axonometrie – klasifikace, základní pojmy.
5. Kolmá axonometrie.
6. Kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Zářezová metoda.
7. Lineární perspektiva.
8. Lineární perspektiva.
9. Základy fotogrammetrie. Rekonstrukce ze svislého snímku.
10.Zborcené kvadriky. Hyperbolický paraboloid. Jednodílný hyperboloid.
11. Zborcené plochy vyššího stupně.Teoretické řešení střech.
12. Šroubovice, rozvinutelná plocha šroubová, šroubový konoid.
13. Topografické plochy.

Cíl

Pochopit a zvládnout základy kolmé axonometrie, kosoúhlého promítání a lineární perspektivy.Umět zobrazit základní geometrická tělesa v jednotlivých projekcích, jejich řezy rovinou a průsečíky s přímkou. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Pochopit geometrické základy fotogrammetrie, zvládnout rekonstrukci objektu ze svislého snímku. Seznámit se se stručným výběrem poznatků z teorie křivek a ploch. Umět konstrukci šroubovice ze zadaných prvků, konstrukci rozvinutelné plochy šroubové a pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy. Umět vytvoření rotačních ploch, základní vlastnosti rotačních ploch, základní konstrukce na rotačních plochách (bod, tečná rovina), řez rotační plochy. Pochopit a umět vytvoření zborcených ploch druhého a vyššího stupně. Ovládat konstrukci rotačního a jednodílného hyperboloidu jako rotační i přímkové plochy. Znát vlastnosti a konstrukce hyperbolického paraboloidu (zadání zborceným čtyřúhelníkem, vlastnosti přímek na HP, řídící roviny, tečná rovina v bodě plochy, řez). Znát základní aplikace zborceného hyperboloidu a hyperbolického paraboloidu. Umět vlastnosti a konstrukce některých zborcených ploch vyššího stupně (konoidy, montpellierský a marseillský oblouk). Umět základy osvětlení v jednotlivých projekcích, zvládnout technické osvětlení objektu a osvětlení rotační plochy. Ovládat princip řešení střech a umět je aplikovat na příkladech. Ovládat základní pojmy a konstrukce na topografických plochách (profily, čára konstantního spádu, plocha konstantního spádu).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Osvětlení – základní pojmy. Technické osvětlení.
2. Rotační plochy, řezy rotačních ploch.
3. Osvětlení rotačních ploch.
4. Axonometrie – klasifikace, základní pojmy.
5. Kolmá axonometrie.
6. Kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Zářezová metoda.
7. Lineární perspektiva.
8. Lineární perspektiva.
9. Základy fotogrammetrie. Rekonstrukce ze svislého snímku.
10.Zborcené kvadriky. Hyperbolický paraboloid. Jednodílný hyperboloid.
11. Zborcené plochy vyššího stupně.Teoretické řešení střech.
12. Šroubovice, rozvinutelná plocha šroubová, šroubový konoid.
13. Topografické plochy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování – Mongeova projekce.
2. Průměty jednoduchých těles a ploch, jejich řezy a průsečíky s přímkou. Technické osvětlení.
3. Tečná rovina rotační plochy, řez rotační plochy.
4. Osvětlení rotační plochy.
5. Kolmá axonometrie. Metrické úlohy v souřadnicových rovinách.
6. Kolmá axonometrie. Zobrazení jednoduchých těles a ploch, jejich řezy a průsečíky s přímkou.
7. Vynášení v kosoúhlém promítání. Průmět kružnice v souřadnicové rovině. Zobrazení jednoduchých těles. Zářezová metoda.
8. Lineární perspektiva. Průsečná metoda. Konstrukce volné perspektivy.
9. Lineární perspektiva. Metoda sklopeného půdorysu. Další metody vynášení perspektivy.
10. Lineární perspektiva. Svislý snímek. Rekonstrukce objektu ze svislého snímku.
11. Zborcený hyperboloid, konstrukce. Hyperbolický paraboloid. Hyperbolický paraboloid daný zborceným čtyřúhelníkem. Zastřešení užitím hyperbolického paraboloidu.
12. Zborcené plochy vyššího stupně.Teoretické řešení střech.
13. Konstrukce šroubovice ze zadaných prvků. Přímý šroubový konoid. Zápočty.