Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-PST)

FAST-BH056Ak. rok: 2018/2019

Předmět obsahuje zpracování kompletní dokumentace novostavby obytného objektu. Projekt je dokončen jako dokumentace pro stavební povolení. V tomto projektu je důraz kladen na uspořádání dispozice v souladu s provozními podmínkami a zvážení a posouzení stability nosných konstrukcí, požární bezpečnosti stavby, ochrany proti hluku a úspory energie. Výkresy jsou dokončeny v programech CAD.
Obsahem předmětu je vypracování projektové dokumentace zadaného objektu. Při aplikaci dílčích znalostí o stavebních konstrukcích se student naučí jak se vypracuje kompletní dokumentace stavby. Součástí zadání bude zpracování koordinační situace, vytyčovacího schema a pohledů zadané stavby.
Námětem je například bytový dům, volně stojící v intravilánu obce, o třech nazemních podlažích a s částečným podsklepením pro technické zázemí (vytápění, sklepní boxy, garáž...). Zastřešení krovem s využitím podkroví nebo plochou střechou s ustupujícím 3. podlažím. Stavební pozemek ve svahu pro uplatnění částečného podsklepení. Vrstevnicový plán s vyznačním stávajících objektů a inženýrských sítí pro napojení stavby.
Přílohy: Technická zpráva, Situace 1:200; půdorysy všech podlaží 1:100; Příčné řezy 1:100 celým objektem (případně schodištěm a tvarem zastřešení - rozhodne vyučující); Pohledy 1:100, posouzení požární bezpečnosti, tepelně technické posouzení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je příprava na samostatnou práci a návod k použití získaných informací pro dosažení vypracování dokumentace staveb středně velkého rozsahu. Výsledkem je schopnost studenta zpracování návrhu budovy - dispozice, konstrukční a architektonicka koncepce a grafické znázornění v souladu s platnými normami. Výstupem je projektová dokumentace návrhu novostavby obytného objektu o třech nadzemních podlažích, podsklepeného částečně, případně v celém rozsahu a zastřešení krovem, případně plochou střechou při uplatnění ustupujícího podlaží.

Prerekvizity

Student musí absolvovat předměty Pozemní stavitelství Pozemní (podle studijního programu. Orientace v legislativě a závazných částí EN, ISO - pro jednotlivé obory (Typologie, Statika, Prvky betonových a ocelových konstrukcí, Stavební fyzika, Požární bezpečnost, Stavební hmoty Geodézie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu spočívá ve vedení studenta k samostatné práci na základě konzultací a k obhajobě návrhů řešení podle pokynů vyučujícího.

Způsob a kritéria hodnocení

Podkladem pro hodnocení je komplexnost a správnost vypracované projektové dokumentace stavebního objektu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Účelem předmětu je příprava na samostatnou práci a návod k aplikaci dosud získaných informací v jednotlivých studijních disciplinách pro dosažení praktického výstupu v podobě uceleného návrhu stavební části projektu stavby středně velkého rozsahu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání stavby a místa stavby
2. Řešení dispozice 1:200, volba konstrukčního systému a modulová koordinace
3.-4. Zpracování půdorysu stavby 1.NP v M 1:100
5.-6. Zpracování dalších půdorysů stavby v M 1:100
7.-8. Zpracování řezů v M 1:100
9. Výkres konstrukce zastřešení 1:100
10. Zpracování pohledů v M 1:100 a detaily
11. Situace v M 1:200
12. Technická zpráva, požární bezpečnost, tepelně technické posouzení.
13. Kompletace a odevzdání práce

eLearning