Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-PST)

FAST-BH053Ak. rok: 2018/2019

Náplní semináře je samostatné zvládnutí přiměřeného technického problému v návaznosti na předměty Projekt resp. Specializovaný projekt, nebo jiného aktuálního technického problému podle individuálního zadání. Práce je průběžně konzultována s vyučujícím z hlediska rozsahu metodiky a formy. Zpracování je písemné, formou elaborátu odevzdaného pouze v tištěné podobě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je přiblížit studentovi princip tvůrčí práce projektanta pozemních staveb.
Absolvent je po absolvování semináře schopen samostatné tvůrčí práce, kterou uplatní při zpracování bakalářské práce a dále v praxi.
Výstupem předmětu je práce zabývající se detailním řešení stavebních konstrukcí v souvislosti s bakalářskou prací. Práce je průběžně konzultována s vyučujícím z hlediska rozsahu, metodiky a formy.

Prerekvizity

Předpokládá se detailní stavebně teoretický a konstrukční přehled a schopnost skloubení znalostí z předcházejícího studia. Předpokladem je zvládnutí předchozích předmětů: Pozemní stavitelství, Nauka o budovách, Projekt a Specializovaný projekt.

Korekvizity

Většinu znalostí by měl student znát z předcházejících předmětů. Předmět je zaměřen na schopnost samostatné tvůrčí práce s využitím již získaných znalostí.

Doporučené volitelné složky programu

Bakalářský seminář úzce navazuje na předmět Specializovaný projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Sestavení osnovy zadání, vedení ke koncepční práci. Konzultace probíhají skupinově se studenty. Zpracování výsledku výuky je písemné, formou elaborátu odevzdaného v tištěné podobě.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotícím kriteriem je pravidelná docházka do cvičení a konzultace dané problematiky a její hodnocení vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Navázat spolupráci a kontakty s odbornou praxí a tyto využít a zakomponovat do závěrečného elaborátu na dané téma technického nebo technologického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-11. Student pracuje průběžně s poznatky získanými v odborných předmětech a literárních pramenech. V rámci semináře se předpokládají konzultace s odborníky z praxe a zpracování potřebných dalších výpočtů, studií, detailů apod.

eLearning