Detail předmětu

Akustika a denní osvětlení

FAST-BH057Ak. rok: 2018/2019

V tomto kurzu jsou přednášeny základy stavební akustiky a úvod do problematiky denního osvětlení a proslunění budov. Získané znalosti poslouží v dalším studiu pro hodnocení vnitřního prostředí budov v rámci zpracovávání seminářů, projektů a diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavební akustiiky a s metodami posuzování denního osvětlení a proslunění budov.

Prerekvizity

Základy pozemního stavitelství, základy fyziky, akustiky a optiky.

Korekvizity

Předměr není nutné studovat společně s jiným předmětem, avšak navazuje na předměty fyziky a pozemního stavitelství.

Doporučené volitelné složky programu

Dle možností a dle požadavků vyuřujícího lze zařadit do výuky ukázky z akustických a světelných měření.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je vyžadováno: docházka do cvičení, průběžná práce na zadaných protokolech, včasné odevzdání opravených protokolů, úspěšně zvládnuty písemný test i vykonaná ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Pracovní stáže

-

Osnovy výuky

Akustika
1. Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost.
2. Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy.
3. Venkovní akustika, útlum hluku.
4. Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku.
5. Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory.
6. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
7. Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda.
8. Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
Denní osvětlení
9. Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov.
10. Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy.
11. Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti.
12. Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách.
13. Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Cíl

Základy stavební akustiky, posouzení vlastností stavebních konstrukcí z hlediska požadavků na zvukovou a kročejovou neprůzvučnost, navrhování místností a jejich interiérových vybavení s ohledem na požadovanou dobu dozvuku, zhodnocení požadavků na vnitřní prostředí budov a řešení stavebních objektů ve vztahu k ochraně proti venkovnímu hluku.
Metody posuzování denního osvětlení a proslunění budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Akustika
1. Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost.
2. Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy.
3. Venkovní akustika, útlum hluku.
4. Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku.
5. Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory.
6. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
7. Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda.
8. Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
Denní osvětlení
9. Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov.
10. Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy.
11. Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti.
12. Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách.
13. Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Akustika
1. Úvod do předmětu, doporučená literatura, zvukové vlny, oktávová pásma, frekvence.
2. Hladiny akustického tlaku, výkonu a intenzity, práce s hladinami.
3. Ekvivalentní hladina akustického tlaku, histogram hluku.
4. Hodnocení snížení hladiny hluku vlivem vzdálenosti, porostu i akustické stěny.
5. Hodnocení snížení hladiny hluku vlivem široké překážky.
6. Hodnocení doby dozvuku zadané místnosti. Návrh opatření na snížení doby dozvuku.
7. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti stavební konstrukce.
8. Vzduchová neprůzvučnost jednoduché dělící stěny dle Wattersovy metody.
9. Hodnocení kročejové neprůzvučnosti stropní konstrukce.
Denní osvětlení
10. Posouzení proslunění budovy, vypracování diagramu zastínění.
11. Hodnocení denního osvětlení místnosti pomocí Daniljukových nomogramů.
12. Hodnocení denního osvětlení místnosti pomocí počítačového programu WDLS.
13. Zpracování předběžného zhodnocení hlukových podmínek a denního osvětlení i proslunění vybrané budovy.

eLearning