Detail předmětu

Zdravotně technické a plynovodní instalace

FAST-BT057Ak. rok: 2018/2019

Základy hydrauliky kanalizace.
Řešení zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod.
Návrh a řešení zpomalení odtoku srážkových vod, využití srážkové vody a podtlakového a nouzového odvodnění střech.
Hydraulika vnitřního vodovodu v souvislosti s podrobným výpočtem vnitřního vodovodu.
Bilance potřeby vody.
Navrhování přípravy teplé vody a požárních vodovodů v budovách.
Ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody.
Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod.
Distribuční plynovody a přípojky.
Domovní a průmyslové plynovody a plynové spotřebiče.
Plynová zařízení v kotelnách.
Tlakové stanice a rozvody LPG.
Regulátory tlaku a plynoměry.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o zdravotně technických a plynovodních instalacích, které potřebuje specialista na tento obor. Tyto znalosti student využije při zpracování své bakalářské práce a další následné praxi. Student získá především základní znalosti o hydraulice kanalizace, zařízeních pro předčištění odpadních vod, retenčních nádržích, vsakovacích zařízeních, využití srážkové vody, dimenzování vnitřního vodovodu, navrhování přípravy teplé vody, požárních vodovodech, čerpací technice, plynovodních přípojkách, domovních a průmyslových plynovodech, tlakových stanicích a rozvodu LPG, regulátorech tlaku a plynoměrech.

Prerekvizity

Základní znalosti o stavebních konstrukcích. Základní znalosti o vnitřní kanalizaci, vnitřním vodovodu a domovním plynovodu.

Korekvizity

Předmět částečně souvisí s předmětem BP55 "Inženýrské sítě", který studenti absolvují ve stejném ročníku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad problematiky a vzorová řešení. Ve cvičeních studenti řeší odpřednášená témata na zadané budově (návrhy, výpočty).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkami pro úspěšné absolvování předmětu jsou docházka, odevzdání zadaných projektů a výpočtů a úspěšně vykonaná zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Hydraulika kanalizace, vnitřní kanalizace ve vysokých budovách (ukázka funkce odpadního potrubí na modelu v laboratoři Ústavu TZB).
2.Zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod
3.Zpomalení odtoku dešťových vod, využití dešťové vody, podtlakové a nouzové odvodnění střech
4.Hydraulika vnitřního vodovodu, podrobný výpočet vnitřního vodovodu, bilance potřeby vody
5.Příprava teplé vody – metody navrhování, zásobování požární vodou, ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody
6.Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod
7.Distribuční plynovody a přípojky
8.Domovní plynovody a požadavky na umístění plynových spotřebičů
9.Průmyslové plynovody a plynová zařízení v kotelnách
10.Tlakové stanice a rozvod LPG
11.Regulace tlaku a měření plynu

Cíl

Student získá znalosti o řešení zdravotně technických instalací a odběrných plynových zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Hydraulika kanalizace, vnitřní kanalizace ve vysokých budovách (ukázka funkce odpadního potrubí na modelu v laboratoři Ústavu TZB).
2.Zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod
3.Zpomalení odtoku dešťových vod, využití dešťové vody, podtlakové a nouzové odvodnění střech
4.Hydraulika vnitřního vodovodu, podrobný výpočet vnitřního vodovodu, bilance potřeby vody
5.Příprava teplé vody – metody navrhování, zásobování požární vodou, ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody
6.Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod
7.Distribuční plynovody a přípojky
8.Domovní plynovody a požadavky na umístění plynových spotřebičů
9.Průmyslové plynovody a plynová zařízení v kotelnách
10.Tlakové stanice a rozvod LPG
11.Regulace tlaku a měření plynu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Návrh a dimenzování splaškového odpadního potrubí v zadané vysoké budově.
2.Dimenzování domovní čistírny odpadních vod pro zadanou budovu, lapáku tuku a odlučovače lehkých kapalin.
3.Dimenzování retenční nádrže, vsakovacího zařízení a bezpečnostního přepadu střechy zadané budovy.
4.Návrh a dimenzování vnitřního vodovodu v zadané budově, bilance potřeby vody v zadané budově.
5.Dimenzování ohřívačů vody pro zadanou budovu.
6.Stanovení průtoku a dopravní výšky čerpadla.
7.Návrh nízkotlaké a středotlaké plynovodní přípojky pro zadanou budovu.
8.Návrh a dimenzování domovního plynovodu v zadané budově.
9.Návrh plynovodu v kotelně.
10.Návrh regulátoru tlaku a plynoměru pro zadanou budovu.
11.Odevzdání návrhů a výpočtů, zápočet.