Detail předmětu

Technická zařízení budov 2

FAST-BT002Ak. rok: 2018/2019

Tepelně vlhkostní mikroklima v budovách. Koncepční řešení větrání a vytápění budov. Otopné soustavy, jejich vlastnosti a vazba na vnitřní prostředí. Stanovení tepelných výkonů otopných ploch a zdrojů. Návrhy a dimenzování částí soustav. Centrální příprava teplé vody. Paliva a energie pro vytápění budov. Zdroje tepla v budovách. Zásady navrhování kotelen, strojoven a předávacích stanic. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů a vliv na klasifikaci budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o systémech vytápění budov a navrhování teplovodních tepelných soustav. Po absolvování předmětu bude student schopen stanovit tepený výkon, navrhovat standardní řešení systému vytápění v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student se naučí číst výkresy kotelen a strojoven. Bude schopen navrhnout a nakreslit schéma zapojení zdroje do 500 kW. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Základy termomechaniky.

Korekvizity

Technologie provádění budov. Připravenost staveb pro montáž profesí. Koordinace při realizaci budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad problematiky a vzorová řešení. Ve cvičeních studenti řeší odpřednášená témata na zadané budově (návrhy, výpočty).

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění povinné účasti na cvičeních.
Příprava na cvičení a aktivní účast.
Vypracování jednotlivých částí zadaného individuálního projektu v určených termínech.
Docházka na přednášky a prokázání znalostí splněním písemného testu a složením ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Způsoby sdílení tepla. Koncepční řešení větrání a vytápění budov.
Předběžný a přesný výpočet tepelných ztrát budov.
Tepelné soustavy budov a jejich části. Dělení a principy technického řešení teplovodních otopných soustav.
Otopné plochy. Konvekční otopná tělesa. Převážně sálavé systémy podlahového a stěnového vytápění.
Základní druhy paliv a energií. Zdroje tepla. Kotelny na pevná paliva.
Plynové kotelny. Komíny a kouřovody.
Příprava teplé vody. Prvky soustav v kotelnách a strojovnách.
Zabezpečovací zařízení otopných soustav.
Hydraulika a dimenzování soustav ústředního vytápění, regulační armatury, oběhová čerpadla.
Centralizované zásobování teplem, předávací stanice.
Elektrické přímotopné a akumulační vytápění.
Provoz a způsoby regulace tepelných soustav v budovách.
Využití obnovitelných a alternativních zdrojů ve vytápění a vliv na klasifikaci budov.

Cíl

Základy vytápění. Tvorba tepelného mikroklimatu budov. Přenos tepla soustavami ústředního vytápěni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Způsoby sdílení tepla. Koncepční řešení větrání a vytápění budov.
Předběžný a přesný výpočet tepelných ztrát budov.
Tepelné soustavy budov a jejich části. Dělení a principy technického řešení teplovodních otopných soustav.
Otopné plochy. Konvekční otopná tělesa. Převážně sálavé systémy podlahového a stěnového vytápění.
Základní druhy paliv a energií. Zdroje tepla. Kotelny na pevná paliva.
Plynové kotelny. Komíny a kouřovody.
Příprava teplé vody. Prvky soustav v kotelnách a strojovnách.
Zabezpečovací zařízení otopných soustav.
Hydraulika a dimenzování soustav ústředního vytápění, regulační armatury, oběhová čerpadla.
Centralizované zásobování teplem, předávací stanice.
Elektrické přímotopné a akumulační vytápění.
Provoz a způsoby regulace tepelných soustav v budovách.
Využití obnovitelných a alternativních zdrojů ve vytápění a vliv na klasifikaci budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Součinitelé prostupu tepla stavebních konstrukcí, příprava slepých matric pro výkresy.
Průměrný součinitel prostupu tepla a jeho hodnocení, předběžný výpočet potřeby tepelného výkonu
Tepelné ztráty jednotlivých místnosti zadaného objektu
Návrh otopných těles, zakreslení do půdorysů, jmenovitý a skutečný výkon otopných těles
Potrubní rozvody v půdorysech podlaží, schéma zapojení otopných těles
Návrh zdroje tepla pro rodinný dům a jeho umístnění. Řešení vzduchospalinových cest. Schéma zapojení zdroje.
Dimenzování potrubních rozvodů a návrh oběhového čerpadla. Spotřeba tepla a paliva. Technická zpráva.
Centrální příprava teplé vody.
Plynová kotelna do 500 kW – návrh zařízení a dispoziční řešení.
Zabezpečovací zařízení otopných soustav.
Větrání kotelen. Schéma zapojení kotelny do 500 kW.
Schéma zapojení předávací stanice.