Detail předmětu

Betonové konstrukce 1

FAST-BL005Ak. rok: 2018/2019

Železobetonové monolitické skeletové konstrukce - jedno a vícepodlažní rámové konstrukce a jejich prvky. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí – základová patka, pás, rošty.
Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky prosté a spojité.
Pracovní a dilatační spáry v betonových konstrukcích. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství. Schopnost pomocí jednoduchých postupů verifikovat výstupy z PC a moderního software. Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí. Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce. Znalost navrhovat základové konstrukce. Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Prerekvizity

technická matematika, technická fyzika, stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti.
2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - statické řešení, redukce a redistribuce statických veličin.
3. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
4.-5. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti - omezeni napětí, trhliny, přetvoření.
6.-7. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí - patka vyztužená a nevyztužená, pásy a rošty.
8. Jednopodlažní skeletové konstrukce – příčel lomený a obloukový, krátká konzola.
9. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu - konstrukční uspořádání, statické působení, výztuž.
10. Spojité obousměrně vyztužené desky - princip řešení, úpravy vyztužení. Desky podepřené na části obvodu.
11. Posouzení desek působících ve dvou směrech podle mezních stavů použitelnosti. Desky obecných tvarů.
12. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy.
13. Stěnové nosníky prosté a spojité. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty navrhovat železobetonové prutové konstrukce a jednodušší základové konstrukce.
Porozumět chování plošných betonových konstrukcí a získat schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti.
2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - statické řešení, redukce a redistribuce statických veličin.
3. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
4.-5. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti - omezeni napětí, trhliny, přetvoření.
6.-7. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí - patka vyztužená a nevyztužená, pásy a rošty.
8. Jednopodlažní skeletové konstrukce – příčel lomený a obloukový, krátká konzola.
9. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu - konstrukční uspořádání, statické působení, výztuž.
10. Spojité obousměrně vyztužené desky - princip řešení, úpravy vyztužení. Desky podepřené na části obvodu.
11. Posouzení desek působících ve dvou směrech podle mezních stavů použitelnosti. Desky obecných tvarů.
12. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy.
13. Stěnové nosníky prosté a spojité. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
2. Výpočet statických veličin na rámu.
3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby).
5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny.
10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání projektu. Zápočet.

eLearning