Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (S)

FAST-BO006Ak. rok: 2018/2019

Vývoj dřevěných konstrukcí, perspektivy využití dřeva ve stavebních konstrukcích. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí.
Mezní stavy. Zásady vytváření výpočtových modelů. Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování.
Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje.
Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky. Zásady konstrukčního a teoretického řešení.
Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
Výroba a montáž. Ochrana a údržba.
Protipožární odolnost dřevěných staveb.
Zásady sanace a rekonstrukce. Příklady realizovaných dřevěných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných prvků dřevěných konstrukcí a dále základy navrhování vybraných typů konstrukčních systémů, jako jsou např. lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce a dále dřevěné lávky a mosty.
Nastuduje rovněž postupy a procedury navrhování reálných nosných konstrukčních prvků a dílců ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky materiálových charakteristik, dimenzování spojů, návrh prutů tažených, ohýbaných, kroucených a tlačených. Do obsahu předmětu jsou začleněny též zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí a příklady realizovaných dřevěných konstrukčních systémů.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Pružnost a plasticita, průřezové chrakteristiky, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí, stavební materiály.

Korekvizity

Mechanika prutů, desek a stěn, numerické metody, počítačová podpora navrhování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, odevzdání zadaných příkladů dimenzování nosných prvků a vypracování individuálního zadání projektu zastřešení. Pro absolvování zkoušky: zápočet z předmětu, úspěšné prokázání znalostí při zkoušce.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Přehled vývoje, oblasti použití v konstrukcích pozemních staveb a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. Materiálové charakteristiky.
3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, výztužné systémy.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí a příklady zásadních konstrukčních detailů.
8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Lepené konstrukce.
9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Směrné detaily styčníků.
10. Základní typy prostorových konstrukcí – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce.
11. Dřevostavby pro obytné, administrativní, zemědělské a další účely.
12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.
13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled vývoje, oblasti použití v konstrukcích pozemních staveb a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. Materiálové charakteristiky.
3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, výztužné systémy.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí a příklady zásadních konstrukčních detailů.
8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Lepené konstrukce.
9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Směrné detaily styčníků.
10. Základní typy prostorových konstrukcí – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce.
11. Dřevostavby pro obytné, administrativní, zemědělské a další účely.
12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.
13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
2. Mezní stavy. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí
3. Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí, příklady dimenzování typických spojů: mechanické spoje, lepené spoje.
4. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí: pruty namáhané tahem, ohybem, kroucením či osovým tlakem.
5. Plnostěnné nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily lepených konstrukcí.
6. Příhradové nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily příhradových konstrukcí
7. Prostorová tuhost konstrukcí, ztužidla.
8. - 13. Individuální zadání projektu objektu s dřevěnou konstrukcí zastřešení. Dispoziční uspořádání a zatížení. Dimenzování a řešení konstrukčních detailů.

eLearning