Detail předmětu

Obnova vodohospodářské infrastruktury

FAST-BP008Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá problematiku koncepčního řešení sanace vodohospodářských trubních systémů (vodovody, kanalizace), metodami průzkumu stávajícího stavu, metodami plánování rekonstrukcí uvedených sítí, metodami bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase a opravy objektů.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o obnově vodohospodářské infrastruktury, informace o trubních materiálech a materiálech používaných při sanaci, o technickém stavu, průzkumu, čištění a poruchách na vodohospodářské infrastruktuře.
Student bude schopen vypracovat plán obnovy, technický návrh sanace vodovodní a stokové sítě a návrh bezvýkopových sanačních technologií.

Prerekvizity

Inženýrské sítě, vodárenství, stokování

Korekvizity

Projekt vodní hospodářství obcí

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů bezvýkopových technologií. Studium národních a evropských norem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z bezvýkopových technologií, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, obnova vodohospodářské infrastruktury – základní informace.
2. Údržba a čištění stokových sítí, poruchy na stokových sítích a kanalizačních přípojkách.
3. Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému, oprava stokových sítí a kanalizačních přípojek.
4. Renovace stokových sítí a kanalizačních přípojek.
5. Obnova a výstavba stokových sítí a kanalizačních přípojek.
6. Obnova vybraných objektů na kanalizační síti.
7. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů.
8. Poruchy vodovodních řadů, opravy poruch vodovodního potrubí.
9. Obnova a výstavba vodovodních sítí a vodovodních přípojek.
10. Obnova vybraných objektů na vodovodní síti.
11. Plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí.

Cíl

- znalosti o normách a předpisech, trubním materiálu a materiálu používaném při sanaci, inspekci a poruchách na vodovodních a stokových sítích, čištění
- navrhování sanačních metod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, obnova vodohospodářské infrastruktury – základní informace.
2. Údržba a čištění stokových sítí, poruchy na stokových sítích a kanalizačních přípojkách.
3. Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému, oprava stokových sítí a kanalizačních přípojek.
4. Renovace stokových sítí a kanalizačních přípojek.
5. Obnova a výstavba stokových sítí a kanalizačních přípojek.
6. Obnova vybraných objektů na kanalizační síti.
7. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů.
8. Poruchy vodovodních řadů, opravy poruch vodovodního potrubí.
9. Obnova a výstavba vodovodních sítí a vodovodních přípojek.
10. Obnova vybraných objektů na vodovodní síti.
11. Plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Video – Pařížská stoková síť, diskuse.
2. Technika používaná při průzkumu stokových sítí, prezentace technologií, diskuse.
3. Vyhodnocení kamerového průzkumu dle videozáznamu.
4. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 1.
5. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 2.
6. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 3.
7. Hodnocení technického stavu vodovodních řadů.
8. Projekt – Sanace vybrané části vodovodní sítě 1.
9. Projekt – Sanace vybrané části vodovodní sítě 2.
10. Praktické ukázky ze staveb - diskuse.
11. Zápočet.