Detail předmětu

Stavební právo (V, E)

FAST-BZ001Ak. rok: 2018/2019

Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními právními pojmy, právním řádem České republiky jako celkem a systémem právních norem v České republice. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti z oblasti veřejného stavebního práva, budou schopni se orientovat ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách. Bude s nimi probrána problematika vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení podle zákona o vyvlastnění a právní úprava správních deliktů. Budou jim poskytnuty informace o způsobech podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví i o základních pracovněprávních vztazích.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student odevzdá v tištěné podobě seminární práci v rozsahu min. 3 normostran a prokáže znalost probraného učiva formou zápočtové písemky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. Právní řád České republiky. Evropská legislativa.
2. Územní plánování, nástroje územního plánování.
3. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
4. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor.
5. Provádění staveb. Užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov.
6. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
7. Správní delikty. Vyvlastnění.
8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
10. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady.
11. Ochrana ovzduší. Ochrana zemědělského půdního fondu.
12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků. Podnikání na základě živnostenského zákona.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s právním řádem České republiky se zaměřením na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor V , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor N , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor V , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. Právní řád České republiky. Evropská legislativa.
2. Územní plánování, nástroje územního plánování.
3. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
4. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor.
5. Provádění staveb. Užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov.
6. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
7. Správní delikty. Vyvlastnění.
8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
10. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady.
11. Ochrana ovzduší. Ochrana zemědělského půdního fondu.
12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků. Podnikání na základě živnostenského zákona.