Detail předmětu

Projekt stokování a ČOV

FAST-BP007Ak. rok: 2018/2019

Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Projekt stokové sítě a čistírny odpadních vod, výpočet množství odpadních vod, návrh a dimenzování stokové sítě, trasování kanalizace, technologické schéma čistírny odpadních vod, podélný profil kmenové stoky, schéma čistírny odpadních vod, technická zpráva.

Prerekvizity

Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování, čištění odpadních vod, Hydraulika, Hydrologie

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů technologií čistíren odpadních vod a trubních materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná aktivní účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence).
Odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní koncepční řešení a návrh odvodnění urbanizovaného území a následného čištění odpadních vod z integrovaných urbanizovaných celků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a topologie
2. Výpočet průtoků v kanalizaci a přítok vody na ČOV
3. Hydraulická analýza sítě - Hydrotechnická situace stokové sítě
4. Technologické a výškové schéma čistírny odpadních vod
5. Návrh objektů čistírny odpadních vod
6. Podélné profily stokové sítě
7. Vzorový příčný řez potrubím, koordinace sítí, návrh strojních zařízení čistírny odpadních vod
8. Plánovaná exkurze, konzultace
9. Podrobná situace objektů čistírny odpadních vod
10. Situace stokové sítě, technická zpráva
11. Zápočet