Detail předmětu

Vodárenství

FAST-BP003Ak. rok: 2018/2019

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost orientace v technologických procesech úpravy pitné vody, navrhovat jednoduché úpravny vody a další prvky systémů zásobování pitnou vodou, provádět základní návrhové výpočty potřeby a spotřeby vody a jednotlivých prvků systémů zásobování pitnou vodou, návrh profilů, trubního materiálu, tvarovek a armatur jednotlivých vodovodních řadů,schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentaci vodovodů.

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody

Korekvizity

Technologie používané při čištění odpadních vod.

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů technologií úpravy vody, trubních materiálů, tvarovek a armatur.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů veřejných vodovodů, vzorové projektové dokumentace vodovodní přípojky, situací vodovodů, podélných profilů, kladečského schématu.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem
5. Filtrace
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody
8. Vodojemy, čerpací stanice
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace
13. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem
5. Filtrace
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody
8. Vodojemy, čerpací stanice
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace
13. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí
2. Výpočet potřeby vody
3. Index upravitelnosti surové vody
4. Návrh jímacího objektu
5. Návrh vločkovací nádrže
6. Návrh usazovací nádrže
7. Technologické schéma ÚV
8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství
9. Návrh výškového umístění vodojemu
10. Pracovní bod čerpací stanice
11. Návrh přípojky a vodoměrné šachty
12. Kladečské schema vybraného uzlu
13. Zápočet