Detail předmětu

Hydrologie

FAST-BS002Ak. rok: 2018/2019

Srážkoodtokový proces v povodí, hydrologické ztráty, přístrojová technika, meteorologická měření v povodí, měření vodních stavů a průtoků, zpracování hydrologických dat, toky a říční síť, max. a min. průtoky, plaveniny a splaveniny, stavy podzemních vod a podzemní odtok, vodní bilance. Stochastická hydrologie, teorie náhodných procesů, pravděpodobnostní a statistické metody užívané v hydrologii. Reálné a umělé průtokové řady. Operativní hydrologie, simulační a predikční modely srážkoodtokového procesu, modelování odtoku vody za povodní.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z hydrologie v oblasti: oběhu vody v přírodě, základní hydrologické veličiny v povodí, kvantifikace hydrologických veličin, modelování srážkoodtokového procesu a předpovědi vodních stavů a průtoků.

Prerekvizity

Základní znalosti z vyšší matematiky, základní znalosti z fyziky, základy teorie pravděpodobnosti a statistiky, základy hydrauliky.

Korekvizity

Základní znalosti z hydropedologie,klimatologie, hydraulika podzemních vod, geologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Studenti absolvují 13 základních přednášek z klasické i aplikované hydrologie.
Ve cvičeních studenti zpracují podle zadání několik základních hydrologických úloh s využitím počítačů a dostupného software. Na závěr kursu vypracují test z celého rozsahu přednášené látky a absolvují ústní zkoušku.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
♦ - prezentace vybraných témat z hydrologie ve cvičeních,
♦ - odevzdání prezentací,
♦ - úspěšné napsání testů,
♦ - ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.úvod, základní pojmy, povodí, srážkoodtokový proces
2.ovzdušné srážky
3.vlhkost ovzduší, výpar
4.geografičtí činitelé povodí
5.měření vodních stavů a průtoků
6.statistické zpracování hydrologických dat
7.aproximace empirických rozdělení teoretickými užívanými v hydrologii, regresní modely
8.analýza hydrologických řad, základy stochastické hydrologie,
umělé průtokové řady
9.odvozování průtokových řad, stanovení Qa, úvod do extrémních průtoků
10.maximální a minimální průtoky
11.předpovědi vodních stavů a průtoků, základní typy modelů
12.plaveniny a splaveniny
13.podzemní vody, prameny, podzemní odtok.

Cíl

Základní znalosti vztahující se k výskytu a oběhu vody v přírodě, přehled o základních hydrologických veličinách v povodí, kvantifikace hydrologických veličin a jejich vzájemné souvislosti, modelování srážkoodtokového procesu, předpovědi vodních stavů a průtoků, informace o vodních útvarech v duchu legislativy EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.úvod, základní pojmy, povodí, srážkoodtokový proces
2.ovzdušné srážky
3.vlhkost ovzduší, výpar
4.geografičtí činitelé povodí
5.měření vodních stavů a průtoků
6.statistické zpracování hydrologických dat
7.aproximace empirických rozdělení teoretickými užívanými v hydrologii, regresní modely
8.analýza hydrologických řad, základy stochastické hydrologie,
umělé průtokové řady
9.odvozování průtokových řad, stanovení Qa, úvod do extrémních průtoků
10.maximální a minimální průtoky
11.předpovědi vodních stavů a průtoků, základní typy modelů
12.plaveniny a splaveniny
13.podzemní vody, prameny, podzemní odtok.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Geografické vlastnosti povodí
2. Průměrný srážkový úhrn v povodí
3. Vyhodnocení ombrogramu
4. Určení náhradní intenzity deště v malém povodí
5. Tání sněhové pokrývky
6. Vyhodnocení hydrometrického zápisníku
7. a 8. Analýza a statistické zpracování reálné průtokové řady
9. Generování umělé průtokové řady
10.Určení maximálních průtoků z měřených dat
11.Určení maximálních průtoků v závěrovém profilu malého povodí
12.Určení minimálních průtoků z měřených dat
13.Závěrečná kontrola protokolů a udělení zápočtu