Detail předmětu

Chemie a technologie vody (V)

FAST-BC051Ak. rok: 2018/2019

Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganismů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganismů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Technologické metody úpravy pitné vody, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce, odstranění vápníku a hořčíku, použití měničů iontů.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody, aktivace, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho úprava a stabilizace, zejména anaerobním procesem, a jeho další zpracování.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Výsledky výuky předmětu BC051 lze rozdělit na několik částí. První je znalost základů hydrochemie a základních zákonitostí růstu mikroorganismů. Na to navazuje část technologická. Studenti se v teoretické i praktické rovině seznámí s chemickou podstatou vodárenských technologií. Dále budou ovládat chemické a biochemické principy procesů čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů, vznikajících na komunálních čistírnách odpadních vod.

Prerekvizity

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Korekvizity

Žádné.

Doporučené volitelné složky programu

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základními výukovými metodami v tomto předmětu jsou přednášky a laboratorní cvičení. V laboratorních cvičeních je obvykle část cvičení zaměřena na výpočty, část na praktickou výuku analytických a technologických metod.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je docházka do laboratorních cvičení ve smyslu studijního a zkušebního řádu, protokoly ze všech absolvovaných cvičení, úspěšně absolvovaný písemný test a rozbor neznámého vzorku vody.
Zkouška je ústní a skládá se tří otázek: hydrochemie, vodárenské procesy, technologie odpadních vod a kalů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod
Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha
Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod
Čiření
Filtrace, adsorpce
Hygienické zabezpečení vody
Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy
Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů
Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod
Aktivace, aerace
Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod
Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod
Anaerobní procesy, zpracování kalu

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod
Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha
Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod
Čiření
Filtrace, adsorpce
Hygienické zabezpečení vody
Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy
Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů
Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod
Aktivace, aerace
Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod
Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod
Anaerobní procesy, zpracování kalu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty
Silné kyseliny a zásady, neutralizace
Slabé kyseliny a zásady, mechanické odkyselování vod
Odkyselování vápencem a dolomitem, uhličitanová rovnováha
Odželezování vody
Odmanganování vody
Stanovení koncentrace organických látek ve vodách
Koagulace železitou solí
Koagulace hlinitou solí
Změkčování vody chemickými způsoby
Změkčování vody ionexy
Oxygenační kapacita, zápočtový test
Chemický rozbor neznámého vzorku vody, zápočet