Detail předmětu

Vybrané stati z požární bezpečnosti

FAST-TH52Ak. rok: 2018/2019

Prohloubení a rozvinutí znalostí požární bezpečnosti staveb, zejména problematiky zastřešených atrií u nevýrobních objektů a komplexní řešení staveb výrobních, hromadných garáží, ale i řešení specifických požadavků kladených na objekty zemědělské, objekty skladů a spojů. Prohloubení základních znalostí o funkci požárně bezpečnostních zařízení, jako odvod tepla a kouře apod.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Stanovení požárního a ekonomického rizika.
Požadavky na stavební konstrukce.
Určení požárně nebezpečného prostoru.
Funkce požárně bezpečnostních zařízení.
Komplexní řešení staveb hromadných garáží.

Prerekvizity

Požární ochrana staveb – základní znalosti požární bezpečnosti staveb. Teorie pozemních staveb, nosné konstrukční systémy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové pláště, schodiště, zastřešení, nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy a úpravy povrchů. Stavební materiály, druhy, použití ve stavebních konstrukcích, specifické vlastnosti. Znalost urbanistického, architektonicko-dispozičního, materiálového a konstrukčního řešení staveb, zejména staveb občanských a bytových.

Doporučená nebo povinná literatura

RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., BADALOVÁ, M: Pozemní stavitelství-požární bezpečnost staveb. VUT Brno, 2002. ISBN 978-80-7204-511-2. (CS)
Požární kodex norem ČSN 73 08xx. 0.
KUPILÍK, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-86634-42-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Nabyté zkušenosti budou uplatněny v komplexním zpracování projektové dokumentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení předmětu, úspěšné absolvování dvou zkušebních testů a odevzdání grafické práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Opakování: právní předpisy v oblasti požární ochrany a stavitelství, technická normalizace a kodex norem PBS, základní pojmy a názvosloví.
2. Řešení únikových cest u pavlačových domů, požárně bezpečnostní řešení zastřešených atrií.
3. Zdravotnická zařízení a budovy sociální péče, shromažďovací prostory, změny staveb.
4.-5. Postup návrhu a posouzení PBS – výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů. Třídění konstrukčních systémů a konstrukčních částí. Požární a ekonomické riziko. Určení požárního rizika – zjednodušený a podrobný postup.
6. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Stupeň požární bezpečnosti. Požárně dělící konstrukce. Požární pásy. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.
7. Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení.
8. Odstupové vzdálenosti.. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. Zásobování požární vodou.
9. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže. Objekty pro zemědělskou výrobu, objekty spojů. Skladovací objekty.
10. Prohloubení znalostí návrhu a funkce požárně bezpečnostních zařízení (odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení, elektrická požární signalizace).

Cíl

Cílem je schopnost sestavení kompletního požárně bezpečnostního řešení stavby – postup návrhu a posouzení nevýrobních a výrobních objektů zahrnující: metodiku stanovení požárního a ekonomického rizika; určení požadavků na stavební konstrukce; způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot; řešení únikových cest; určení požárně nebezpečného prostoru; zařízení pro protipožární zásah.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování: právní předpisy v oblasti požární ochrany a stavitelství, technická normalizace a kodex norem PBS, základní pojmy a názvosloví.
2. Řešení únikových cest u pavlačových domů, požárně bezpečnostní řešení zastřešených atrií.
3. Zdravotnická zařízení a budovy sociální péče, shromažďovací prostory, změny staveb.
4.-5. Postup návrhu a posouzení PBS – výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů. Třídění konstrukčních systémů a konstrukčních částí. Požární a ekonomické riziko. Určení požárního rizika – zjednodušený a podrobný postup.
6. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Stupeň požární bezpečnosti. Požárně dělící konstrukce. Požární pásy. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.
7. Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení.
8. Odstupové vzdálenosti.. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. Zásobování požární vodou.
9. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže. Objekty pro zemědělskou výrobu, objekty spojů. Skladovací objekty.
10. Prohloubení znalostí návrhu a funkce požárně bezpečnostních zařízení (odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení, elektrická požární signalizace).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Řešení únikových cest u pavlačových domů, požárně bezpečnostní řešení zastřešených atrií.
2.Požární a ekonomické riziko. Určení požárního rizika – zjednodušený a podrobný postup.
3.Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.
4.Objekty pro zemědělskou výrobu, objekty spojů. Skladovací objekty.
5.Návrh požárně bezpečnostních zařízení (odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení, elektrická požární signalizace).