Detail předmětu

Technologie staveb II

FAST-TW02Ak. rok: 2018/2019

Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu bude schopen aplikovat znalosti konstrukčních a technologických zásad pro procesy montážní a procesy prací vnitřních a dokončovacích na konkrétním objektu výstavby.
V průběhu studia předmětu získá teoretické poznatky z oblasti modelování výrobních procesů, využije podrobné návody pro aplikaci těchto poznatků v případové studii, uplatní pokyny k vypracování výstupů a vzorově vypracuje:
Technologický předpis pro montáž objektu, návrh jeřábu nebo autojeřábu, výpočet nejtěžšího břemene pro montáž, ověření únosnosti v zátěžových grafech, montážní schémata,
Výkres zařízení staveniště v barevném provedení, s umístěním zvedacího prostředku a rozkreslením skladovaných prvků na skládkách,
Technologický předpis pro zvolenou vnitřní příčku včetně návrhu případného lešení a mechanizace, půdorysné schéma s vykreslením druhů příček v dispozici objektu, detaily,
Technologický předpis pro zvolené izolační souvrství včetně návrhu případné mechanizace, řez izolačním souvrstvím, rizikové detaily,
Technologický předpis pro zhotovení zvolené omítky, výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu omítání, umístění lešení, časový plán pro omítání,
Technologický předpis pro zvolené druhy podlah včetně návrhu případné mechanizace, rizikové detaily a výkres – půdorys s vyznačením druhu nášlapných vrstev v jednotlivých místnostech.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad objektu. Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I.

Doporučené volitelné složky programu

Pro podporu studia předmětu lze využít nabídky seminářů, přednášek odborníků z praxe, návštěv výroben, návštěv staveb a dalších akcí organizovaných pro studenty garantujícím ústavem. Nepovinné.

Doporučená nebo povinná literatura

Mgr. Petr Lízal, CSc. a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb Hrubá spodní stavba. CERM Brno, 2003. ISBN 80-214-2536-9. (CS)
Ing. Vít Motyčka a kolektiv: Technologie staveb I, Technologie stavbních procesů, část2, Hrubá vrchní stavba. CERM Brno, 2005. ISBN 80-214-2873-2. (CS)
Ing. Radka Kantová a kolektiv autorů pracoviště TST: Průvodce předmětem TW02 a s ním související vybrané studijní opory předmětů AW51, BW02 a BW04. intranet FAST, zpřístupněné opory pro TW02, 2011. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
Ing. Radka Kantová: Technologie staveb II – průvodce předmětem TW02. intranet FAST, studijní opora, 2011.
Prof. Zapletal a kol.: Technológia stavieb, dokončovací práce II .a III.. 0.
Prof. Kočí, Ing. Kovářová: Technologie domovních instalací. 0.
Prof. Musil, Ing. Tuza: Ateliérová tvorba, stavebně technologické projekty. CERM Brno, 1992. ISBN 80-214-0335-7. (CS)
Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. CERM Brno, 2007.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT
Předmět má přednášky a cvičení.
Ve cvičení bude využito možnosti individuálního zadání a práce na projektu. Výstupy budou kontrolovány řízenou a individuální konzultací s vyučujícím. Doplněno exkurzemi, budou vybrány dvě reálné stavby, a to pro technologii montážních prací a pro vybrané technologie prací dokončovacích, na které v průběhu cvičení bude uskutečněna návštěva studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná, vzhledem k rozsahu procvičované látky může vedoucí cvičení omluvit pouze dvě opodstatněné neúčasti. Zápočet bude udělován zásadně v posledním týdnu výuky, jen ve výjimečných případech může učitel stanovit náhradní termín. Veškeré odevzdávané části semestrální práce budou vloženy do složky formátu A4 s jednotnou úpravou popisového rámečku, studie detailů budou nakresleny od ruky.
Zápočet udělí učitel pověřený vedením cvičením.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů a montáž ocelových konstrukcí, požadavky na kvalitu a přesnost montovaných objektů, způsob přepravy a skladování.
2. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt, návrh zvedacího prostředku.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných.
5. Instalační procesy v pozemním stavitelství.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům a chemickým vlivům.
7. Montáž otvorových výplní – oken, dveří, zámečnických výrobků a vestavěného nábytku.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí – vnitřní a vnější omítky, časový plán.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, kotevní technika.
10. Zřizování stropních podhledů, připravenost podkladu, technologické postupy.
11. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, obklady kontaktní a roštové.
12. Kladení podlah a dlažeb, materiálové varianty, pracovní postupy.
13. Malby a nátěry, vhodnost použití, požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat jednotlivé procesy hrubé vrchní stavby a dokončovací práce v praxi a na jednotlivých příkladech řešit konkrétní problémy. Předmět navazuje na Technologii staveb I. a zahrnuje výklad stavebních procesů spojených s montáţí objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracím

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů a montáž ocelových konstrukcí, požadavky na kvalitu a přesnost montovaných objektů, způsob přepravy a skladování.
2. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt, návrh zvedacího prostředku.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných.
5. Instalační procesy v pozemním stavitelství.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům a chemickým vlivům.
7. Montáž otvorových výplní – oken, dveří, zámečnických výrobků a vestavěného nábytku.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí – vnitřní a vnější omítky, časový plán.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, kotevní technika.
10. Zřizování stropních podhledů, připravenost podkladu, technologické postupy.
11. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, obklady kontaktní a roštové.
12. Kladení podlah a dlažeb, materiálové varianty, pracovní postupy.
13. Malby a nátěry, vhodnost použití, požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Organizační pokyny, Individuální zadání řešených objektů pro montážní práce a pro dokončovací práce, vymezení návazností na předcházející předmět Technologie staveb I, úvod do procesů montážních prací
Výstup: volba objektu pro procvičení zadaných úloh, zajištění potřebných konstrukčních výkresů, založení šablony pro následná zpracování Technologických předpisů, výpočet hmotnosti prvků montovaného objektu
2. Procesy prací montážních, volba mechanizace
Výstup: Technologický předpis pro montáž, návrh jeřábu nebo autojeřábu, technické listy strojů, ověření únosnosti v zátěžových grafech, montážní schémata
3. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt
Výstup: Výkres zařízení staveniště v barevném provedení, s umístěním zvedacího prostředku a rozkreslením skladovaných prvků na skládkách
4. Příčky
Výstup: Technologický předpis pro zvolenou vnitřní příčku včetně návrhu případného lešení a mechanizace, půdorysné schéma s vykreslením druhů příček v dispozici objektu, detaily
5. Izolace
Výstup: Technologický předpis pro zvolené izolační souvrství včetně návrhu případné mechanizace, řez izolačním souvrstvím, rizikové detaily, zejména napojení nebo kotvení izolantu
6. Exkurze na vybranou stavbu pro možnost sledování montážních prací a činnosti zvedacích mechanismů
7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady montáže otvorových výplní
8. Omítky - 1.část
Výstup: Technologický předpis pro zhotovení zvolené omítky s důrazem na volbu zásobování pracoviště (ruční a strojní nanášení), výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu omítání, umístění lešení, definování pracovních záběrů
9. Omítky - 2.část
Výstup: časový plán pro omítání, členěno po místnostech, s rozdělením první a druhé výšky omítání, stropu a vyznačením technologických přestávek
10. Podlahy- 1.část
Výstup: Výkres – půdorys s vyznačením druhu nášlapných vrstev v jednotlivých místnostech, vhodná volba materiálu
11. Podlahy-2.část
Výstup: Technologický předpis pro zvolené druhy podlah včetně návrhu případné mechanizace, řez skladbou podlahy, rizikové detaily
12. Závěrečné konzultace, exkurze na vybranou stavbu za účelem shlédnutí technologií prací dokončovacích
13. Zápočet

eLearning