Detail předmětu

Mapování II

FAST-GE11Ak. rok: 2018/2019

Obnova katastrálního operátu, způsob vyznačování staveb v SGI, tvorba digitální katastrální mapy
Revize, budování a údržba ZhB a PPBP
Historie mapování a katastru na území ČR, dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů
Tvorba Státní mapy 1:5000

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled v oblasti současnosti a historie katastrálního mapování a problematiky obnovy katastrálního operátu. Zvládne činnosti při podrobném mapování prvků DKM a jejich zpracování.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Korekvizity

Znalost základních pojmů v oblasti katastru nemovitostí. Historie vývoje katastru nemovitostí. Poskytování informací z katastrálního operátu. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Některé software používané v katastru nemovitostí.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky. Praha: Vydavatelství norem, 1990. (CS)
Vyhláška Č. 31/1995 Sb.. ČÚZK Praha, 1995. (CS)
Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované a souboru popisných informací KN ČR a digitálních dat BPEJ. ČÚZK Praha, 1999. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-STARYVF1] (CS)
Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí.. ČÚZK Praha, 2001. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Fišer, Vondrák: Mapování II. CERM Brno, 2004. ISBN 80-214-2669-1. (CS)
Fišer, Vondrák: Mapování. CERM Brno s. r. o., 2. vydání, 2006. ISBN 80-7204-472-9. (CS)
HUML, Milan a Jaroslav MICHAL: Mapování 10. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 978-80-01-03166-7. (CS)
Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy. ČÚZK Praha, 2007. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Kolektiv: Vyhláška 26/2007 Sb.. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod: v platném znění. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky (platné znění). ČÚZK Praha, 2012. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-VF_ISKNTEXT] (CS)
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2007. ISBN 978–80–7277–318–3. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE11 – Mapování II" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení, zadání jednotlivých elaborátů a podklady pro jejich vyhotovení.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (cvičící může omluvit 2 neúčasti). Píší se 3 písemné testy, součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu všech dosažitelných bodů. Ze cvičení musí být uznatelně vypracovány všechny zadané programy. Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Ze cvičení lze získat maximálně 30 bodů, maximálně 70 bodů lze získat ze zkoušky. Pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou je nutné získat alespoň 50 % z celkového součtu 100 získatelných bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů.
2. Obnova katastrálního operátu novým mapováním.
3. Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty).
4. Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát.
5. Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP.
6. Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869).
7. Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů.
8. Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B. Vliv a význam pro současné mapovací práce.
9. Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“.
10. ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cíl

Získat přehled o současnosti a historii katastrálního mapování a problematice obnovy katastrálního operátu. Získat praktické dovednosti při podrobném mapování prvků DKM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů.
2. Obnova katastrálního operátu novým mapováním.
3. Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty).
4. Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát.
5. Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP.
6. Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869).
7. Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů.
8. Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B. Vliv a význam pro současné mapovací práce.
9. Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“.
10. ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní informace, klad mapových listů map velkých měřítek na území ČR
Obnova katastrálního operátu novým mapováním – náčrt zjišťování hranic, měřický náčrt, zápisník podrobného měření - 2 týdny
Mapování polohopisu - 5 týdnů
Konzultace, dopracování programů, odstranění nedostatků
Zápočet

eLearning