Detail předmětu

Badminton

CESA-TV-BADAk. rok: 2017/2018Letní semestr0

Výuka a rozvoj badmintonových dovedností – herní činnosti, taktika hry, pravidla včetně kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání s cílem relaxace a uvolnění. Výuka má charakter výukový nebo herní, na zimní a letní semestr se obsah výuky shoduje. Studenti mohou využít změny náročnosti výukových metod (Z, P, R/K).
Studenti využívají vlastní badmintonové rakety i badmintonové míče. Zapůjčení rakety v hodině je možné pouze za poplatek 30,- Kč/hod na údržbu raket.

Výsledky učení předmětu

Možnost realizace ve zvoleném sportu, vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, rozvoj badmintonových dovedností a kondice.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na středoškolské úrovni předmětu tělesná výchova.

Doporučená nebo povinná literatura

MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton. Grada Publishing, a.s. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 124 s. druhé, upravené vydání. ISBN 978-80-247-2004-3. (CS)
MENDREK, Tomasz. Badminton : technika, trénink, výběr z pravidel. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 103 s. ISBN 80-247-0578-8. (CS)
https://www.facebook.com/Univerzitn%C3%AD-badmintonov%C3%A1-liga-VUT-424003064476924/?fref=ts (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální výcvik a výcvik v malých skupinách (4 hráči na hřišti). V hodinách Z a P nácvik jednotlivých úderů, pohyb po dvorci, taktika. Výuka probíhá formou koordinace hráčů a jejich rozdělení dle výkonnosti. Součástí výukových hodin jsou miniturnaje. V hodinách R/K neřízená hra trenérem.
Z – škola badmintonu, výuka základů a pravidel pod vedením trenéra;
P – rozvoj herních dovedností, nácvik taktiky pod vedením trenéra;
R,K – herní hodiny bez rozlišení výkonnosti a bez řízeného výcviku herních dovedností.

badm. liga = celosemestrální soutěž organizovaná formou ligy s rozlišením výkonnosti jednotlivých kategorií. Přihlášky probíhají v kategorii akce před začátkem semestru.

SPORTOVNÍ REPREZENTACE – zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)


TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině; jsou povoleny 2 neomluvené účasti).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka probíhá ve 13 lekcích za semestr.
V úvodní lekci jsou studenti seznámeni s BOZP, s obsahem výuky, s přípravou dvorců, s pravidly. V dalších hodinách probíhá výuka podle zvolené obtížnosti:
Z = (začátečníci) škola badmintonu, výuka je zaměřena především na herní průpravu - nácvik základních držení rakety, forhandových a backhandových úderů, podání, pohybu na kurtu, seznámení s pravidly; badmintonová škola není primárně určena pro hru samotnou, ale pro zdokonalení techniky hry;
P = (pokročilí) zdokonalení základních úderů a podání, backhandové údery, taktika hry, zdokonalení pohybu po hřišti;
R,K = (rekreační, kondiční) bez rozlišení výkonnosti, hra

badm. liga = celosemestrální soutěž organizovaná formou ligy s rozlišením výkonnosti jednotlivých kategorií. Přihlášky probíhají v kategorii akce před začátkem semestru.

Cíl

Kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání, relaxace a uvolnění, zvládnutí základních / pokročilých úderů, pohybu, taktiky, rozvoj kondice a prohloubení znalosti pravidel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.
Náhrada zameškaných a neomluvených hodin vždy po dohodě s vyučujícím přímo v dané specializaci nebo ve vymezených hodinách na Fit centru Machina. O náhradě se provádí záznam do prezenčního archu nebo vyučující vystavuje písemné potvrzení, pokud není k dispozici prezenční arch.
Další možnosti náhrady jsou v blokové výuce, na kurzech a na sportovních akcích CESA (např. Vánoční hry, Den sportu, jednorázové víkendové vzdělávací akce).

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení z TV - VŠ ligy

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor