Detail předmětu

Inženýrská pedagogika a didaktika

FIT-IIPDAk. rok: 2018/2019

Úvod do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definice předmětu pedagogiky. Soustavu pojmů. Možnosti aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámení s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti interpretují pojem výchova, vyjmenovávají funkce pedagogiky ve
vzdělávacím systému ČR. Definují činitele výuky. Vysvětlují teoretické
základy vyučování a učení. Formulují realizaci výuky, hodnotí výsledky
výuky. Popisují jednotlivé historické etapy pedagogických systémů. Na
příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují
chování žáků v pedagogických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou
intervenci.

Prerekvizity

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. ČVUT Praha, 1991
 • Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál s.r.o., Praha, 2002
 • Kalhous Z., Obst O.: Školní didaktika. Portál s.r.o., Praha 2002
 • Jůva V. jun. a sen.: Stručné dějiny pedagogiky
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz

 • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. ČVUT Praha, 1991

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné testy.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Historie oboru a obecná problematika školství. Předmět Inženýrská pedagogika a její pojetí.
  2. Výchova, její funkce, cíle, formy, složky, prostředky a metody.Disciplíny pedagogiky.
  3. Pedagogický výzkum a jeho metody. Základní pedagogické dokumenty, vzdělávací programy. Vzdělávací systém v ČR.
  4. Obecná didaktika. Oborové didaktiky. Žák sekundární školy. Osobnost učitele.
  5. Učivo. Problematika kurikula. Faktory prostředí. 
  6. Teoretické základy vyučování a učení. Metody a formy výuky. Didaktické principy.
  7. Projektování a realizace výuky. Motivace. Komunikace.
  8. Cíle vzdělávání a výchovy a jejich realizace.
  9. Kázeň ve výuce. Příčiny, kázeňské prostředky, šikana. Evaluace výsledků výuky.
  10. Úvod do speciální pedagogiky (klasifikace, základní pojmy, poradenský systém).
  11. Alternativní školství.
  12. Příprava učitele odborných předmětů.

Cíl

Uvedení studentů do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definovat předmět pedagogiky. Zavést soustavu pojmů. Navést na možnost aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámit studenty s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Závěrečná zkouška je provedena ústní, popř. i písemnou formou. Obsahem zkoušky je aplikace uvedených výstupů studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Historie oboru a obecná problematika školství. Předmět Inženýrská pedagogika a její pojetí.
 2. Výchova, její funkce, cíle, formy, složky, prostředky a metody.Disciplíny pedagogiky.
 3. Pedagogický výzkum a jeho metody. Základní pedagogické dokumenty, vzdělávací programy. Vzdělávací systém v ČR.
 4. Obecná didaktika. Oborové didaktiky. Žák sekundární školy. Osobnost učitele.
 5. Učivo. Problematika kurikula. Faktory prostředí. 
 6. Teoretické základy vyučování a učení. Metody a formy výuky. Didaktické principy.
 7. Projektování a realizace výuky. Motivace. Komunikace.
 8. Cíle vzdělávání a výchovy a jejich realizace.
 9. Kázeň ve výuce. Příčiny, kázeňské prostředky, šikana. Evaluace výsledků výuky.
 10. Úvod do speciální pedagogiky (klasifikace, základní pojmy, poradenský systém).
 11. Alternativní školství.
 12. Příprava učitele odborných předmětů.

eLearning