Detail předmětu

Základy počítačové grafiky

FIT-IZGAk. rok: 2018/2019

Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikací. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní. Metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, NURBS), ořezávání polygonů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. Metody a algoritmy pro: transformaci objektů ve 2D a 3D, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Základní principy metod fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Problematiku vzniku aliasu a metody jeho odstranění.

Výsledky učení předmětu

 • Studenti porozumí základním principům rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky.
 • Studenti porozumí základním principům a použití hlavních grafických rozhraní.
 • Seznámí se s 2D algoritmy pro rasterizaci a ořezávání objektů a vyplňování oblastí.
 • Seznámí se s 3D algoritmy pro transformace objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování a texturování.
 • Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén.
 • Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů.
 • Porozumí principům vzniku aliasu a metodám antialiasingu.
 • Naučí se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení rastrových i vektorových dat.

 • Student se naučí řešit jednoduché problémy, individuálně i v týmu, formou domácích úkolů.
 • Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacího jazyků C/C++.

Prerekvizity

 • Je nezbytné mít základní znalosti programování v jazyku C.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Žára, J., Beneš, B., Felkel, P., Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 1999
 • Žára, J., Počítačová grafika - principy a algoritmy, GRADA, 1992
 • Materiály k přednáškám "Základy počítačové grafiky", http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=92

 • Foley, J., D., et al., Computer Graphics: Principles and Practise, Addison-Wesley, 1992
 • Watt, A., 3D Computer Graphics, Addison-Wesley, 1993
 • Watt, A., Watt, M., Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practise, Addison-Wesley, 1992
 • Watt, A., Policarpo, F., The Computer Image, Addison-Wesley, 1998
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Computer Animation: Theory and Practise (Second Revised Edition), Springer-Verlag, 1990

Způsob a kritéria hodnocení

 • Projekt - 18 bodů.
 • Plnění úkolů na cvičeních, 6 x 3 bodů - 18 bodů.
 • Půlsemestrální písemka - 12 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 52 bodů.
 • Minimum pro závěrečnou písemku je 20 bodů.
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů.

Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat celkově nejméně 20 bodů dohromady z projektu, cvičení a půsemestrální písemky. Pokud však bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech (plagiátorství), zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod do současné počítačové grafiky, základní principy zobrazování (rastrový / vektorový).
  2. Barvy a barevné modely. Redukce barevneho prostoru, barevný a monochromatický obraz.
  3. Generování základních objektů v rastru, antialiasing.
  4. Vyplňování uzavřených oblastí.
  5. Ořezání ve 2D.
  6. Transformace ve 2D.
  7. Křivky v počítačové grafice.
  8. Základní principy 2D  grafických API, minimalistické 2D kreslítko.
  9. Reprezentace 3D objektů.
  10. Základy vykreslování 3D scény, 3D transformace a projekce. Řešení viditelnosti 3D objektů.
  11. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Textury a texturování.
  12. Základy fotorealistického zobrazování, raytracing a radiozita.
  13. Moderní počítačová grafika a principy 3D grafických API, vykreslovací řetězec. Úvod do OpenGL.

  Osnova numerických cvičení:
  1. Úvod do cvičení (knihovna SDL, nástroje, kompilace).
  2. Grafické formáty, redukce barevného prostoru obrazu.
  3. Generování základních objektů v rastru.
  4. Zobrazování 2D spline křivek.
  5. Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
  6. 3D transformace.
  7. Základy OpenGL.

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  Samostatně řešený projekt vztahující se k problematice předmětu.

Cíl

Získat přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Seznámit se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů. Seznámit s principem a použitím hlavních 2D a 3D grafických rozhraní. Naučit se získané znalosti implementovat a používat v reálných grafických aplikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Bodovaný projekt studenti odevzdávají elektronicky prostřednictvím informačního systému a je hodnocen na konci semestru.
 • Počítačová cvičení jsou hodnocena v jejich průběhu.
 • Písemná půlsemestrální a závěrečná písemka.
 • V odůvodněných případech lze cvičení nahradit v jiném, než zapsaném termínu a půlsemestrální zkoušku rozšířením závěrečné zkoušky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Rastrová a vektorová grafika. Barvy a barevné modely. Redukce barevného prostoru, barevný a monochromatický obraz.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Antialiasing. Ořezání ve 2D.
 4. Vyplňování uzavřených oblastí.
 5. Transformace ve 2D a 3D.
 6. Základní principy 2D grafických API, minimalistické 2D kreslítko.
 7. Křivky v počítačové grafice.
 8. Základy vykreslování 3D scény, 3D transformace a projekce.
 9. Reprezentace 3D objektů.
 10. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Úvod do OpenGL.
 11. Řešení viditelnosti 3D objektů.
 12. Textury a texturování. Moderní počítačová grafika a 3D grafická API.
 13. Základy fotorealistického zobrazování, raytracing a radiozita.

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Grafické formáty, redukce barevného prostoru obrazu.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Zobrazování 2D spline křivek.
 4. Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
 5. 3D transformace.
 6. Základy OpenGL.

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatně řešený projekt vztahující se k problematice předmětu.