Detail předmětu

Systémy odměňování v organizacích

FP-sooPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: systém odměňování, funkce mzdy v systému řízení organizace, právní aspekty odměňování, tvorba mzdového systému podniku včetně hodnocení jeho účinnosti, nástroje mzdového systému organizace, vztah pracovní motivace a odměňování, nepeněžní odměny, kolektivní vyjednávání včetně uplatnění principu tripartity.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát odbornou terminologii v dané oblasti. Pochopí význam odměňování a tvorby mzdových systému z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci obchodní společnosti a životní fázi organizace. Zároveň pochopí provázanost této problematiky s mikroekonomickými a makroekonomickými faktory a právními předpisy, které ovlivňují tvorbu systému odměňování v organizacích. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit vnitropodnikové směrnice týkající se oblastí odměňování a motivace zaměstnanců, najít a zdůvodnit nedostatky, navrhnout jejich řešení.

Prerekvizity


Doporučená nebo povinná literatura

ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s. ISBN 978-80-247-2890-2. (CS)
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1407-3. (CS)
KLEIBL, Jiří. Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav. 2.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 218 s. ISBN 80-7079-202-7. (CS)
KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada, 2011. 4., aktualiz. a dopl. vyd. 281 s. ISBN 978-80-247-3823-9. (CS)
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8. (CS)
KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Management Press,2004. 209 s. ISBN 80-7261-116-X. (CS)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. (CS)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá klasifikovaný zápočet za vypracování případové studie a aktivní účást na přednáškách. Hodnocení předmětu je v rozmezí 0 – 100 bodů. Požadovaný minimální počet je 50 bodů.

Celková stupnice hodnocení klasifikovaného zápočtu:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 49 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky odměňování – význam, cíl, systém, funkce, dělení, zákonná ustanovení v oblasti odměňování, odměňování ve státní sféře (plat), odměňování v soukromé sféře (mzda).
2. Teorie mzdy - specifika práce, národní hospodářství a mzda, předmět a úloha mzdových teorií, mzdové teorii v ekonomických teoriích, vývoj názorů na podstatu a funkci mzdy v teorii mzdy, ekonomická funkce mzdy.
3. Tvorba mzdového systému a jeho rozvíjení - životní cyklus organizace a jeho vliv na odměňování, požadavky kladené na mzdový systém, rámcový projekt mzdového systému. Hodnocení účinnosti mzdového systému - východiska a cíle metod hodnocení účinnosti mzdových systémů, hodnocení účinnosti mzdových forem, metody komplexního hodnocení účinnosti mzdových systémů organizace.
4. Mzdový systém organizace - mzdová strategie, vnější faktory ovlivňující mzdovou strategii, vnitřní faktory ovlivňující mzdovou strategii, cíle mzdové politiky, definice mzdového systému organizace, tvorba mzdového systému organizace, mzdotvorné faktory, nástroje mzdového systému, individuální mzda.
5. Nástroje mzdového systému organizace - hodnocení práce, tarifní soustava, tarifní stupnice.
6. Nástroje mzdového systému organizace - hodnocení pracovních podmínek, hodnocení diferenciace mezd.
7. Nástroje mzdového systému organizace - mzdové formy, dodatkové mzdové formy.
8. Zaměstnanecké výhody – definice, důvody poskytování, význam, rizika, znaky, dělení, strategie poskytování, financování zaměstnaneckých výhod, z hlediska zákoníku práce, z hlediska zákona o dani z příjmů, z hlediska pojistného na sociálním zabezpečení a na zdravotním pojištění
9. Pracovní motivace vs. mzda - teorie pracovní motivace a stimulace jako východisko pro určení úlohy mzdy v systému řízení.
10.Pracovní motivace vs. mzda - postavení a funkce mzdy v systému pracovní motivace, mzdový systém a jeho motivační účinnost v systému řízení.
11.Řízení pracovního výkonu – pojetí, cyklus, postup, cíle, zásady aplikace.
12. Hodnocení pracovníků - pojetí, úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků, pracovní výkon, jeho determinanty a kritéria, proces hodnocení pracovníků, kdo hodnotí pracovníky, metody hodnocení pracovníků, sdělování výsledků hodnocení pracovníkům, rozhovor o výsledcích hodnocení, problémy a chyby hodnocení pracovníků a cesty překonávání, vztah hodnocení pracovníků k jiným personálním činnostem, úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru.
13. Případová studie.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odměňování, funkce mzdy v systému řízení organizace, její kategorie a vývojem, tvorby a nástrojů mzdového systému organizace včetně hodnocení jeho účinnosti, vztahu motivace, mzdy a pracovního výkonu, řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce je nepovinná. Aktivní účast studenta na přednášce je zohledněna v konečném hodnocení předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor BAK-EP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor