Detail předmětu

Umění nových médií - umění a technika 2

FEKT-PUM2Ak. rok: 2018/2019

Ve dvousemestrálním předmětu Umění nových médií: umění a technika budou studenti seznámeni s problematikou definice umění nových médií. Ve druhém semestru se přesuneme do druhé poloviny 20. století. Vývoj umění nových médií rozdělíme pracovně na tři období (60. – 70. léta: generované uměním; 80. léta: 3D imerzivní prostředí; 90. léta – internetové umění, softwarové umění, atd.). Vedle uvedeného schematického rozdělení se budeme věnovat hlavním tematickým okruhům umění vznikajícího v průsečíku umění, techniky a vědy/kultury/společnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- interpretovat manifesty mediálních umělců (od um. avantgard po teoretické texty mediálních umělců druhé pol. 20. století),
- charakterizovat tvůrčí poetiku mediálního umění v jejích proměnách od uměleckých avantgard inspirovaných moderní civilizací a strojem až po mediální umění 60.let a 90.let,
- zhodnotit přínos významných umělců mediálního umění pro jeho vývoj.

Prerekvizity

Je požadována znalost základních strategií mediálního umění 20. století, pochopení vztahů vztahy mezi sférou umění a médii aschopnost formulovat názory na jednotlivé etapy mediálního umění a jejich dominantní charakteristiku.

Doporučená nebo povinná literatura

Frieling, R.; Daniels, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004.
Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003.
Frieling, R.; Daniels,D. Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in deutschland/Media Art Interaction, the 1980s and 1990s in Germany. Springer, 1997.
Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004
Dunn, D. - Vasulka, W. - vasulka, s. (ed.) EIGENWELT DER APPARATE - WELT, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992.
Rush, M.: New Media in Late 20th-Century Art. Londýn/New York : Thames&Hudson, 1999.
Murray, J., H. Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného čtením textů. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen písemným znalostním testem prověřujícím schopnosti posluchačů definovat základní termíny, které se užívají v diskurzu umění nových médií z hlediska jejich historické podmíněnosti, tvůrčích principů, které preferují, hranic, které utvářejí. Studenti dále prokáží svoji orientaci na časové ose vývoje umění nových médií (v podzimním semestru zejména v tzv. prehistorii umění nových médií), budou znát hlavní osobnosti a budou schopni popsat přístroje, postupy a přístupy, které tuto prehistorii utvářejí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Intermedia: Netradiční performanční techniky, zpochybňující tradiční chápání formy, kategorizace a kompozice. Vznik žánrů: happening, performance art, interaktivní instalace. Experiments in Art and Technology, E.A.T. (1966).
2. Video art a video-instalace.
3. Audio art a intermedia. (zvukové instalace a virtualizace hudby).
4. Realita/Medialita: hybridní procesy mezi uměním a životem (procesuální mediální umění a performance art).
5. Tělo, tělesnost a nová média (Stelarc, Orlan, feminismus a video).
6. Technologické konstrukce časoprostoru: aspekty percepce (od video artu k virtuální realitě, od experimentálního filmu k fyziologickým účinkům, extenzím a prostorům percepce).
7. Sociální technologie (dekonstrukce, subverze a utopie demokratické komunikace. Post-utopické vs. utopické strategie mediálního umění).
8. Interaktivita, participace, networking - umění a telekomunikace (otevření dílo - interaktivní instalace a performance - HCI).
9. Virtuální vyprávění (od krize vyprávění příběhů k novému vyprávění jako mentální schopnosti).
10.-11. Kybernetické skulptury (inscenování technologie - robotické umění - evoluční umění).
12.-13. Imerze a interakce (od kruhových fresek k interaktivním obrazovým prostorům. Digitální umění).

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti, získané v předmětu Umění nových médií – umění a technika 1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor