Detail předmětu

Seminar of Electrical Engineering

FEKT-CELSAk. rok: 2018/2019

Předmět má vyrovnávací charakter, umožní absolventům gymnázií neelektrotechnických sš porozumět náročnějším oblastem předmětu Elektrotechnika 1 a získat praktické dovednosti při realizaci laboratorních experimentů.
Témata předmětu jsou základy měření v laboratořích, dále pak způsoby výroby a přenosu elektrické energie. Studenti si také procvičí praktické aplikace speciálních i univerzálních metod analýzy rezistorových obvodů, se kterými se setkávají v předmětu Elektrotechnika 1.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- dokáže popsat vlastnosti ideálních a reálných prvků obvodu,
- dokáže zapojit jednoduché úlohy podle zadaného schématu,
- umí změřit a diskutovat hodnoty elektrických veličin ve stacionárních obvodech,
- dokáže aplikovat obvodový simulátor pro řešení jednoduchých obvodů,
- dokáže analyzovat stacionární obvody pomocí MUN a MSP,
- umí vypočítat základní příklady magnetických obvodů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. V rozsahu použitého matematického aparátu by měl být student schopen: - úpravy matematických výrazů na úrovni sš matematiky; - vypočítat řešení soustavy jednoduchých lineárních rovnic; - aplikovat základní postupy maticového počtu; - vypočítat derivaci, určitý a neurčitý integrál jednoduchých lineární funkcí jedné proměnné a základních goniometrických funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

DĚDKOVÁ, J.; STEINBAUER, M.; KALÁB, P. Elektrotechnický seminář. Brno: CERM Brno, 2009. s. 1-100. ISBN: 978-80-214-3841- 5. (CS)
BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. Elektrotechnika 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2607- 1. (CS)
Haasz V., Sedláček M.: Elektrická měření. Praha : ČVUT, 1998. (CS)
KALÁB, P.; STEINBAUER, M.; VESELÝ, M. Bezpečnost v elektrotechnice. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2009. s. 1-68. ISBN: 978-80-214-3952- 8. (CS)
BASTIAN, P. a kol. Praktická elektrotechnika. Europa-Sobotáles, Praha 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Forma výuky je kombinovaná - každá výuka obsahuje úvodní přednášku a je doplněna početním případně i laboratorním cvičením. Předmět využívá eLearning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nutné aktivně absolvovat všechna laboratorní i výpočetní cvičení, která probíhají ve 3. až 11. týdnu semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Organizační pokyny, úvod do elektrotechniky, pravidla práce v laboratoři, zapojování přístrojů, zápis a zpracování naměřených hodnot
2. Výroba, přenos a rozvod elektrické energie
3. Reálné zdroje elektrické energie, děliče napětí a proudu
4. Reálné prvky a základní obvodové zákony, metoda postupného zjednodušování
5. Princip superpozice
6. Metoda smyčkových proudů (MSP)
7. Metoda uzlových napětí (MUN)
8. Metoda náhradního zdroje
9. Úvod do simulátoru MicroCap
10. Nelineární prvky a obvody
11. Magnetické obvody
12. Opakování a diskuze
13. Závěrečná kontrola, zápočet

Cíl

Cílem předmětu je v rámci kombinovaných numerických a laboratorních cvičení doplnit znalosti náročnějších partií předmětu Elektrotechnika 1, současně si osvojit zásady realizace praktických experimentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích, ve kterých probíhá laboratorní výuka a početní cvičení (3. až 11. týden semestru), je povinná. Řádně omluvenou zameškanou výuku lze po domluvě s vyučujícím nahradit, obvykle v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning