Detail předmětu

Počítačové programování 2

FEKT-BKC-PP2Ak. rok: 2018/2019

Jazyk ANSI C - základní a odvozené datové typy, konstanty, operátory, výrazy, příkazy, program, funkce, stuktury, dynamické proměnné. Konzolové aplikace - základní algoritmy a programy (vyhledávání, třídění). Úvod do objektového programovaní, vývoj jednoduchých aplikací pro Windows v C++.

Výsledky učení předmětu

Získání základních programovacích návyků a dovednosti algoritmizaci. Pochopení základních vlastností a struktur jazyka C a získání schopnosti je využít. Schopnost základní práce v jazyku C++.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praktický průvodce. Praha: Grada , 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2751-6. (CS)
RAIDA, Z.; HLAVIČKOVÁ, I.; POKORNÝ, M. Počítače a programování 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-113. ISBN: 978-80-214-3536- 0. (CS)
MATOUŠEK, D. C++ bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2016. 272 s. ISBN 978-80-251-4640-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 26 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 14 bodů za průběžné testy během semestru, 20 bodů za zápočtový test na konci semestru a 40 bodů za individuální projekt v jazyce C/C++.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice programové úlohy, definice vstupů/výstupů, zápis algoritmu v metajazyku, přepis do programovacího jazyka.
2. Úvod do jazyka C. Základní typy proměnných, odvozené typy, konstanty, pole.
3. Výrazy, aritmetické konverze, aritmetické operátory, operátory posuvů, relační operátory, logické operátory, bitové operátory, přiřazovací operátory, priorita operátorů.
4. Řetězce a jejich operátory, standardní knihovna string.h.
5. Příkazy, složený příkaz, příkazy pro větvení, cykly a přenos řízení. Vývojový diagram.
6. Funkce. Deklarace funkce, metody volání funkcí, ošetření událostí, rekurze funkcí.
7. Pokročilé datové typy. Unie, výčtový typ, dynamické proměnné, ukazatel.
8. Objekty. Lexikální elementy, konstanty a řetězce, třídy objektů, typy objektů.
9. Uživatelské rozhraní Microsoft Visual C++ Studio. Grafické komponenty.
10. Algoritmy I. Vyhledání maxima a minima, třídění.
11. Algoritmy II. Práce s poli, maticové výpočty.
12. Algoritmy III. Práce se soubory ve Windows.
13. Algoritmy IV. Databázové systémy. Záznamy, třídění, vyhledávání, statistiky. Propojení databází.

Cíl

Naučit studenty základním programovacím návykům a algoritmizaci. Vysvětlit základní vlastnosti a struktury jazyka C a jejich využití. Seznámit studenty s objektovým programováním a jazykem C++.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na poč.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning