Detail předmětu

Počítačové programování 1

FEKT-BKC-PP1Ak. rok: 2018/2019

Celý kurz bude vyučován v programovém prostředí Matlab (případně jeho freeware alternativách). Studenti se seznámí s maticovými operacemi, logickými a relačními operátory. Dále budou probrány pokročilé datové typy (komplexní čísla, struktury, cell), nástroje pro řízení běhu programu (podmínky if-elseif-else, cykly while, for, metody switch-case), tvorba funkcí. Důraz bude kladen především na vektorizaci a optimalizaci kódu. Studenti se naučí základy objektově orientovaného programování a tvorby grafického uživatelského prostředí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
1) Provádět maticové operace v Matlabu.
2) Převést matematické algoritmy do formy matlabovských funkcí.
3) Vykreslovat průběhy 2D a 3D funkcí.
4) Sestavit jednoduchou aplikaci s grafickým rozhraním v Matlabu.
5) Psát přehledný a srozumitelný kód dle programátorských zvyklostí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MATLAB Primer. Www.mathworks.com [online]. 3 Apple Hill Drive Natick, MA 01760-2098: The MathWorks, 2017 [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf (CS)
ATTAWAY, Stormy. MATLAB: a practical introduction to programming and problem solving. 2nd ed. Waltham, MA: Butterworth-Heinemann, c2012. ISBN 0123850819. (CS)
VALENTINE, D. T. a Brian D. HAHN. Essential MATLAB for engineers and scientists. 3rd ed. London: Butterworth Heinemann, 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat maximálně 27 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 13 bodů za průběžné testy během semestru, 30 bodů za zápočtový test na konci semestru a 30 bodů za individuální projekt v jazyce C.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, historie Matlabu, alternativy, zásady psaní kódu, skript.
2. Tvorba matic, maticové operace, indexování, logické a relační operátory.
3. Pokročilé datové typy (komplexní čísla, char, logical, struktury, cell).
4. Řízení programu, podmínky, cykly.
5. Funkce - hlavička, lokální vs. globální proměnné a Workspace.
6. Funkce - handle, Vekorizace, optimalizace kodu, kontrola programu, bsxfun, arrayfun, cellfun.
7. Grafika - možnosti vykreslování, tex příkazy.
8. Práce se soubory - čtení a zápis.
9. GUI - grafické uživatelské prostředí, systém guide.
10. GUI - uicontrols.
11. OOP - třída/objekt,vlastnosti a metody, konstructor, set, get.
12. OOP - dědění, přístup, jmenné prostory, enumerace.
13. Základy Simulinku.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování a algoritmizace. Předmět bude vyučován v programu Matlab, jenž nezatěžuje uživatele s alokací proměnných, uvolňování paměti jako je tomu u jazyka C, ale umožňuje soustředit na samotné algoritmy. Cílem předmětu je taktéž, aby se studenti získali praktické programátorské návyky (atomizace, struktura kódu, komentáře, názvy proměnných atd.). Studenti by měli po absolvování být schopni sestavit jednoduchý programový toolbox a k němu grafické uživatelské rozhraní (GUI).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning