Detail předmětu

Umění v nových médií - umění a technika

FEKT-MPC-UNMAk. rok: 2019/2020

Předchůdci mediálního umění ("všechno moderní umění je mediální umění"), základní pojmy z oblasti „nových médií“, médium televize.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní strategie mediálního umění 20.století,
- vysvětlit vztahy mezi sférou umění a médii (fotografie, film, televize, video, digitální technologie),
- formulovat názory na jednotlivé etapy mediálního umění a jejich dominantní charakteristiku.

Prerekvizity

Jsou požadovány všeobecné kulturní znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Frieling, R.; Daniels, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004
Horáková, Jana: Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti. FF MU, 2010. Dostupné on-line: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/literatura.html (CS)
Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003.
Frieling, R.; Daniels,D. Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in deutschland/Media Art Interaction, the 1980s and 1990s in Germany. Springer, 1997.
Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004.
Dunn, D. - Vasulka, W. - vasulka, s. (ed.) EIGENWELT DER APPARATE - WELT, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992.
Rush, M.: New Media in Late 20th-Century Art. Londýn/New York : Thames&Hudson, 1999.
Murray, J., H. Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného čtením textů. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. Úvod: vymezení pojmů souvisejících s "novými médii": Umění a kultura ovlivněné vědeckých výzkumem. Umění/kultura "nových" médií. Multimedia.
4.-6. Média nahrazují umění: W.Benjamin, B.Brecht, L. Fontana (fotografie, rozhlas, film). Umění reaguje na média: umělecké avantgardy (tvorba a manifesty reflektující vývoj médií). M. Duchamp.
7.-9 50. - 60.léta: Formování tří základních strategií mediálního umění: a) utopicko-emfatická strategie b) receptivně-analytická strategie c) kriticko-destruktivní strategie
10.-13. Televize jako světová síla, TV - médium bez umění Televizní přijímač jako umělecký materiál. Televize - umění budoucnosti? Intervence a kooperace od 70.let. Post-utopické strategie
14. Intermedia: Netradiční performanční techniky, zpochybňující tradiční chápání formy, kategorizace a kompozice. Vznik žánrů: happening, performance art, interaktivní instalace. Experiments in Art and Technology, E.A.T. (1966).
15. Video art a video-instalace.
16. Audio art a intermedia. (zvukové instalace a virtualizace hudby).
17. Realita/Medialita: hybridní procesy mezi uměním a životem (procesuální mediální umění a performance art).
18. Tělo, tělesnost a nová média (Stelarc, Orlan, feminismus a video).
19. Technologické konstrukce časoprostoru: aspekty percepce (od video artu k virtuální realitě, od experimentálního filmu k fyziologickým účinkům, extenzím a prostorům percepce).
20. Sociální technologie (dekonstrukce, subverze a utopie demokratické komunikace. Post-utopické vs. utopické strategie mediálního umění).
21. Interaktivita, participace, networking - umění a telekomunikace (otevření dílo - interaktivní instalace a performance - HCI).
22. Virtuální vyprávění (od krize vyprávění příběhů k novému vyprávění jako mentální schopnosti).
23.-24. Kybernetické skulptury (inscenování technologie - robotické umění - evoluční umění).
25.-26. Imerze a interakce (od kruhových fresek k interaktivním obrazovým prostorům. Digitální umění).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mediálního umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor