Detail předmětu

Teoretická informatika

FP-TI-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je klíčovou součástí teoretického základu oboru. Je zaměřen na získání základních znalostí teoretické informatiky v oblasti teorie zpracování a přenosu informace. Tyto znalosti bude student následně využívat a aplikovat v dalších oborově povinných předmětech.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti a praktické dovednosti jsou informační základnou a výchozím předpokladem pro studium navazujících informatických předmětů.

Prerekvizity

Základní znalosti používání výpočetní a komunikační techniky na středoškolské úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

JORDÁN, V. a V. ONDRÁK. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5 (CS)
MEZNÍK, I. Diskrétní matematika pro užitnou informatiku. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7204-845-8 (CS)
BROOKSHEAR, J. G.; BRYLOW, D. Computer Science: An Overview (12th Edition). Pearson, 2014. ISBN 978-0133760064 (EN)
KŘÍŽ, J. a P. SEDLÁK. Audiovizuální a datové konvergence. 1. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-784-0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na výklad teorie s poukazem na aplikace, cvičení na praktické aplikační úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet - požadavky:
- aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná
- plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
- zpracování semestrálního úkolu s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky
zkouška:
- zkouška má část praktickou a ústní
- praktická - identifikace vybraných anonymních prvků přenosových prostředí
- úspěšné složení praktické části zkoušky je podmínkou připuštění k ústní části zkoušky
- ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, bit, byte, oktet, číselné soustavy, aplikovaná Booleova algebra
2. Logické funkce, logické členy a základní logické obvody
3. Kombinační obvody - kódování / dekódování, detekce, multiplex, aritmetické a logické operace
4. Základní sekvenční obvody, čítače, registry procesoru a práce s registry, synchronizace, I/O kanál, DMA kanál, FIFO, LIFO
5. Strojový kód, assembler, mikroprogramové řízení, přerušovací systém
6. Metody a principy digitalizace a konvergence, digitální obsah, digitální gramotnost
7. Základní pojmy a definice přenosových prostředí komunikační infrastruktury, metody a principy přenosu informace
8. Přenosové prostředí - prvky metalické konektivity
9. Přenosové prostředí - metalické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
10. Přenosové prostředí - optické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
11. Přenosové prostředí - FO konektivity
12. Přepojovací panely a uživatelské rozhraní
13. Datové rozvaděče

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy funkce pro zpracování i přenos informací (dat) a získat základní znalosti v oblasti fyzické vrstvy referenčního ISO/OSI modelu. Studenti si osvojí znalosti různých typů přenosových prostředí, prvků konektivity a dalších částí pro řešení fyzické vrstvy ISO/OSI modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na přednáškách je vyučujícím kontrolována aktivita studenta plněním dílčích úkolů (zpracované úkoly, testy, zodpovězené dotazy, …).
Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor