Detail předmětu

Metodika tvorby závěrečných prací

FP-MTZPM-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání pokročilých znalostí ohledně náležitostí závěrečných práci, citování a prezentace. Kurz poskytuje prostor pro osobní zkušenost, rozvoj sebepoznání a nácvik základních formálních, citačních a prezentačních dovedností aplikovatelných v praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurz poskytuje studentkám a studentům relevantní znalosti a rozvíjí schopnosti a dovednosti týkající se formálních náležitostí závěrečných prací. Absolvování tohoto kurzu rozvíjí vědomosti a dovednosti především v oblasti formálních náležitostí práce a v oblasti obhajoby závěrečné práce.

Prerekvizity

V souladu se studijním plánem pro bakalářská studia na FP VUT v Brně.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690 (CS)
ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení, na kterých se studenti seznamují a prakticky si zkoušejí jednotlivé metody tvorby závěrečných prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1) aktívní účast na cvičení
2) zpracovaní seminární práce na téma své bakalářské práce
3) prezentace seminární práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova cvičení je následující:
1.-2. seznámení studentů s formálními náležitostmi závěrečné práce, obeznámení s požadavky udělení zápočtu a s citováním podle závazné normy ISO 690,
3.-4. procvičování prezentaci závěrečných prací, získaní zpětné vazby k seminárním pracím, včetně upozornění na konkrétní chyby, které je potřebné opravit pro získání zápočtu,
5.-6. procvičování prezentaci závěrečných prací, získaní zpětné vazby k seminárním pracím, včetně upozornění na konkrétní chyby, které je potřebné opravit pro získání zápočtu,
7.-8. procvičování prezentaci závěrečných prací, získaní zpětné vazby k seminárním pracím, včetně upozornění na konkrétní chyby, které je potřebné opravit pro získání zápočtu,
9.-12. procvičování prezentaci závěrečných prací, získaní zpětné vazby k seminárním pracím, včetně upozornění na konkrétní chyby, které je potřebné opravit pro získání zápočtu,
13. udělování zápočtu.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit s metodologií duševní práce, způsoby získávání, zpracování a využívání informací a s formálními náležitostmi diplomové práce. Osvojení si základních dovedností při přípravě, zpracování a prezentaci diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadované seminární práce (min. 5 stran vlastní souvislé teorie včetně min. 1 grafu, obrázku či tabulky, min. 1 přílohy, kde bude min. 5 zdrojů) v termínu (max. 48 hodin před termínem cvičení, kde student prezentuje.
Prezentace seminární práce v dohodnutém termíne.
Cvičení jsou povinná. Absence je možná pouze na jednom cvičení.
Náhrada cvičení je možná jen ze závažných zdravotních důvodu po předložení anamnézy od lékaře.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor