Detail předmětu

Ekonomika podniku

FP-EPO-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní kategorie ekonomiky podniku jako jsou podstata, cíle a funkce podniku, majetek a kapitál, oceňování majetku a závazků, výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby. Součástí předmětu jsou základy finanční a investiční činnosti, ekonomické rozhodování - kalkulace, manažerské pojetí nákladů, rozpočty, vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady a nástroji ekonomického řízení (finanční účetnictví, rozbory, interní audit). Předmět seznamuje i se základnímu podnikovými činnostmi jako je výroba, nákup, personalistika, obchod, reklama. Po absolvování budou studenti schopni posoudit a prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku. Předmět poskytuje ucelený pohled na ekonomiku podniku a vytváří základ pro výuku v navazujícíh odborných předmětech ve vyšších ročnících studia.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti
s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností studenti by měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samotné podnikatelské činnosti.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

MIKOVCOVÁ, Hana a SCHOLLEOVÁ, Hana. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. Plzeň:Aleš Čeněk, 2006. 231 s. ISBN 80-868-987-84. (CS)
KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.
SYNEK, Miloslav a KISLINGEROVÁ, Eva, a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 502 s. ISBN 80-7400-336-3.
KOCMANOVÁ, Alena a kol. Měření podnikové výkonnosti. Brno: Littera, 2013. 249 s. ISBN 978-80-85763-77-5. 2014 - ∞ 102550100 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní kategorie podnikové ekonomiky.Podstata, cíle a funkce podniku.
Řízení podniku, corporate governance.Typologie podniku. Okolí podniku.
2. Rozvaha. Majetek a kapitál.Základní bilanční pravidla. Oceňování majetku
a závazků.
3. Výkaz zisku a ztráty.Výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich
vzájemné vazby.
4. Ekonomické rozhodování. Klasifikace nákladů a výnosů. Kalkulace.
5. Manažerské pojetí nákladů. Vztah mezi ziskem,objemem výroby, cenou
a náklady-bod zvratu. Rozpočty.
6. Finanční řízení podniku.Dlouhodobé a krátkodobé financování. Finanční
plánování.
7. Investiční řízení podniku. Časová hodnota peněz. Plánování a klasifikace
investic. Hodnocení efektivnosti investic.
8. Výrobní činnost podniku. Výrobní kapacita. Produktivita
9. Kontrolní nástroje ekonomického řízení.Finanční účetnictví. Rozbory.
Interní audit.
10. Základní podnikové činnosti. Personalistika.
11. Marketing. Obchod. Reklama.
12. Strategie podniku. Obsah a struktura podnikové strategie.
13. Specifické ekonomiky. Bankovní podniky. Pojištovny. Neziskové organizace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. Zabývá se výstavbou, fungováním a činnostmi podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.
Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti
s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí
a dovedností studenti by měli být schopni prakticky aplikovat znalosti
z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samotné podnikatelské činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor