Detail předmětu

Administrace databázového serveru

FP-ADSE-AAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je seznámení s architekturou, instlací a správou SQL Serveru.

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows, schopnost porozumět a pracovat s T-SQL, znalost struktury databází případně návrhu

Doporučená nebo povinná literatura

HOTEK, M. SQL Server 2008, krok za krokem. Brno, Computer Press, 2009, 488 s. ISBN 978-80-251-2466-6. (CS)
LACKO, L. Microsoft SQL Server 2008, správa,konfigurace, programování. Brno, Computer Press 2009, 469 s., ISBN 978-80-251-2101-6

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky klasifikovaného zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - vypracování praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)
Závěrečný praktický test (60 bodů pro písemnou část, pro úspěšné absolvování je nutné písemnou část vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.). Ústní přezkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
1. Plánování a instalace SQL Serveu (požadavky HW a SW, instalace na server nebo virtuální server či počítač, kroky instalace, instalace cvičných databází).
2. Práce s databázemi (Management Studio, databázové diagramy, operace s databází a údaji).
3. Procedurální jazyk T-SQL (ladicí výpisy, databázové objekty, ošetření chyb).
4. Konfigurace SQL Serveru (Management Studio - výpis parametrů a vlastností, konzola SQLCMD, konfigurační manager).
5. Zabezpečení serveru a dat (uživatelská práva, role schémata, šifrování, auditování).
6. Zálohování, import a export dat (zálohování, zrcadlení, replikace, import a export dat).
7. Indexy (struktura, clustrované indexy, neclustrované indexy, správa a údržba indexů).
8. Práce s relačními daty (datové typy, proměnné, T-SQL, zachytávání změn, fulltextové vyhledávání).
9. Práce s nerelačními údaji a strukturami (XML, geografické nebo geometrické data).
10. Správa služby SQL Server Agent (tvorba, spouštění a údržba úloh).
11. Integrační a reportovací servis (správa a údržba serveru).
12.Analytický servis (správa a údržba serveru).
13. Případová studie (instalace a konfigurace SQL Serveru).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se právou SQL Serveru. Studenti budou disponovat znalostmi z oblasti databázových systémů, schopnostmi v plánování, instalaci, konfiguraci a optimalizaci SQL Serveru. Studenti tak získají dovednosti pro administrátorskou správu SQL Serveru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Během semestru se píše semestrální test za maximálně 20 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 20 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 10 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor