Detail předmětu

Veřejné finance

FP-UvfPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen především na následující oblasti: Veřejná volba jako východisko pochopení veřejných financí, základní kategorie veřejných financí, veřejné příjmy a veřejné výdaje, základy daňové teorie včetně nadměrného daňového břemene, fiskální federalismus, rozpočtová soustava v ČR, rozpočtový deficit a veřejný dluh. Základy financování vybraných odvětví veřejného sektoru. Etické aspekty veřejných financí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student vyjmenuje a popíše základní vztahy veřejných financí, umí analyzovat, popsat a zdůvodnit souvislosti veřejných financí a veřejné volby. Vysvětlí pojmy veřejné statky, veřejný sektor, veřejné příjmy a výdaje, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet, rozpočtové určení daní. Umí definovat hlavní specifika rozhodování ve veřejném sektoru. Umí analyzovat dopady rozpočtového deficitu a veřejného dluhu na ekonomický vývoj země v krátkém i dlouhém období.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat sociálně ekonomická data, týkající se veřejného sektoru, dovede zvažovat dopady očekávaného fiskálního vývoje na úrovni centrálního rozpočtu i rozpočtů decentralizovaných. Umí předvídat důsledky fiskálního vývoje pro podnik.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v běžné politickoekonomické realitě, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou, politickou a sociální situaci v ČR a mezinárodním kontextu. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém a politickém vývoji země. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti politického a volebního systému v ČR. Základní makroekonomické agregáty a vztahy.

Doporučená nebo povinná literatura

GRUBER, J. Public finance and public policy. 5th ed. New York: Worth Publisher, 2016.
LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Akad. nakladatelství CERM, 2013.
MAAYTOVÁ, A., OCHRANA, F. a J. PAVEL. Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2015.
KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 275 s. ISBN 978-80-7357-5748.
PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 3. vyd. Praha: Grada, 2015.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení se zaměřují na praktické ovládnutí látky, rozšiřují znalosti o veřejném sektoru a podporují týmovou práci studentů a jejich způsobilosti diskuse a prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavek na udělení zápočtu:
Zápočtový test: max. možný počet bodů z testu je 20, minimální požadovaný počet bodů na zápočet je 10 (tj. 50 %), je možná jedna oprava. Čas na vypracování testu je 20 min.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášeni v IS a mají zapsán zápočet. Písemka obsahuje testové i otevřené otázky. Čas na vypracování písemky je 40 minut, lze získat max. počet 80 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je nutné získat min. 40 bodů (tj. 50 %).
Výsledné hodnocení z předmětu je součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle Studijního a zkušebního řádu VUT.
ISP:
Požadavky na zápočet: seminární práce na téma dohodnuté s učitelem. Požadavky ke zkoušce: stejné jako v případě prezenčních studentů.

Pokud by v době zápočtů a zkoušek nebyla možná žádná prezenční přítomnost studentů ve škole, budou zápočtové i zkouškové písemky realizovány on-line. V tomto případě by studenti byli včas informováni.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tematická náplň předmětu je následující:
1. Úvod do studia veřejných financí. Pojmy: veřejné statky, veřejný sektor, veřejné finance, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet.
2. Teorie veřejné volby, specifikum rozhodování ve veřejném sektoru. Postupy rozhodování a jejich vliv na výsledek rozhodování. Politický a volební systém v ČR, financování politických stran.
3. Veřejné příjmy. Klasifikace veřejných příjmů. Daňové a nedaňové příjmy.
4. Veřejné výdaje. Klasifikace veřejných výdajů. Veřejné výdaje a agregátní poptávka. Faktory ovlivňující růst veřejných výdajů. Efektivnost veřejných výdajů.
5. Základy daňové teorie a daňové politiky. Historie daní. Daňové principy, spravedlnost a efektivnost daní. Daňová kvóta. Daňová politika.
6. Fiskální federalismus. Základní pojmy, centralizace vs. decentralizace. Modely fiskálního federalismu.
7. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Rozpočtový proces EU. Příjmy a výdaje rozpočtu EU, pozice ČR.
8. Rozpočtová soustava České republiky. Jednotnost rozpočtové soustavy. Soustava veřejných rozpočtů. Parafiskální fondy. Rozpočty územně samosprávných celků.
9. Státní rozpočet. Pojetí státního rozpočtu z hlediska finančního a právního. Rozpočtový proces. Příjmy a výdaje státního rozpočtu. Význam státního rozpočtu v rozpočtové soustavě.
10. Rozpočtový deficit a veřejný dluh. Příčiny vzniku a možnosti řešení. Situace v ČR a dalších zemích.
11. Sociální politika a sociální zabezpečení. Modely a nástroje sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení v ČR.
12.-13. Základy financování vybraných odvětví veřejného sektoru. Financování školství, vědy a výzkumu, zdravotnictví. Situace v ČR a dalších vybraných zemích.

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření vazby mezi teorií veřejných financí a v širokém pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí. K tomu je třeba, aby si studenti osvojili základní znalosti z oblasti veřejných financí a veřejné ekonomie a pochopili podmíněnost vztahů veřejných financí veřejnou volbou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle semestrálního rozvrhu. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor