Detail předmětu

Mezinárodní daňové systémy

FP-FmdsPAAk. rok: 2020/2021

Daňové systémy. Mezinárodní zdaňování příjmů. Harmonizace daňových systémů v EU – oblast přímých daní, oblast nepřímých daní, reflexe unijní úpravy v české právní úpravě. Optimalizace daňového zatížení v kontextu mezinárodního zdanění. Daňové ráje. Transférové ceny.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student umí popsat aktuální otázky a problémy související s daňovými systémy (jejich etablováním, formováním, změnami a faktory, které daňové systémy determinují), zná právní normy regulující mezinárodní zdaňování příjmů (normy mezinárodního i unijního a tuzemského práva), umí popsat postup mezinárodního daňového plánování a určit daňovou povinnost daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů ze zahraničí a daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů ze zdrojů na území ČR i u složitějších případů (vč. vyplnění příslušných daňových přiznání či hlášení).

Dovednosti: Student je schopen komplexněji zhodnotit současný stav a předpokládaný budoucí vývoj v daňové oblasti, aplikuje právní normy regulující mezinárodní zdaňování příjmů, navrhne kroky vedoucí k mezinárodní daňové optimalizaci, identifikuje rizika v mezinárodním zdaňování příjmů a navrhne kroky k jejich eliminaci, určí daňovou povinnost daňového rezidenta ČR dosahujícího různých kategorií příjmů ze zahraničí, stejně tak jako daňovou povinnost daňového nerezidenta ČR dosahujícího různých kategorií příjmů ze zdrojů na území ČR (a to včetně vyplnění příslušných daňových přiznání a/nebo hlášení).

Způsobilosti: Student samostatně řeší úlohy, jejichž cílem je mezinárodní daňová optimalizace, srozumitelně a přesvědčivě sděluje informace týkající se možností mezinárodní daňové optimalizace, možných rizik a způsobů jejich eliminace a svá stanoviska s poukazem na příslušnou právní úpravu věcně a racionálně zdůvodňuje.

Prerekvizity

Znalost základů mezinárodního zdaňování příjmů (tj. znalost principů řešení kolizních situací dvou daňových soustav; znalost a schopnost aplikace pravidel zakotvených ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění).

Doporučená nebo povinná literatura

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3.
SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Daně. ISBN 978-80-7552-688-5. (CS)
NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-682-3.
DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: komentář. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 969 s. ISBN 978-80-7478-740-9. (event. aktuálnější znění, vydáváno s určitou pravidelností)
ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ a Michal KRAJŇÁK. Trend, development, role and importance of corporate taxes in the EU. Brno: CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-940-0.
LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER. Introduction to European tax law on direct taxation. 2nd ed. Wien: Linde, 2010, 223 s. ISBN 978-3-7073-1764-0.
ŠIROKÝ, Jan a Regína STŘÍLKOVÁ. Trend, development, role and importance of VAT in the EU. Brno: CERM, 2015. ISBN 978-80-7204-908-0.
GALOČÍK, Svatopluk a František LOUŠA. DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby. 7. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-247-5838-1.
Base erosion and profit shifting. Availablet at: http://www.oecd.org/tax/beps/.
OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, Paris. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět má dvouhodinové přednášky a dvouhodinová cvičení. Přednáška je zaměřena na přiblížení tématických celků (viz osnova předmětu). Cvičení jsou zaměřena na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách s akcentem na řešení komplexnějších příkladů v oblasti mezinárodního zdanění příjmů (včetně vyplňování daňových přiznání). V rámci cvičení studenti rovněž prezentují seminární práce. Podklady pro přednášky a cvičení jsou zveřejňovány na portálu E-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Aktivní účast na cvičeních.
Dva kontrolní zápočtové testy (příklady); je nutné získat minimálně 50% možných dosažitelných bodů z každého testu.
- první test: max. 15 b.
- druhý test: max. 15 b.

Zkouška (písemná) - prokázání znalosti problematiky (deset otevřených otázek – max. 40 b.; 4 body na otázku).

Závěrečná klasifikace
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru (viz dále).
Maximální počet bodů: 70
- z toho zápočtové testy max. 30 bodů
- zkoušková písemka max. 40 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Daňové systémy a jejich vývoj - definice základních pojmů, význam, současné stav a vývojové trendy, determinanty daňových systémů, klasifikace a druhy daní v současných daňových soustavách, benchmarking daňových systémů.
2. Komparace států z pohledu jejich daňových systémů, daňová konkurence, daňová koordinace, daňové reformy a jejich klasifikace, etablování „moderních“ daňových systémů, fiskální termiti.
3. Mezinárodní zdaňování příjmů – úvod do problematiky, právní regulace, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jejich klasifikace, struktura, cíle, působnost a interpretace.
4. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (čl. 1 – čl. 7 MS OECD).
5. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (pravidla pro zdaňování aktivních a pasivních příjmů).
6. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění - další klauzule ve SZDZ a jejich vliv na řešení daňových otázek (zákaz diskriminace, výměna informací, řešení případů dohodou, doložky nejvyšších výhod, smíšená ustanovení).
7. Daňové právo EU – úvod do problematiky (normy primárního práva regulující daně v EU, determinanty vývoje v EU v daňové oblasti, cíle Eu a daňová politika, orgány EU a jejich role v daňové oblasti).
8. Daňové právo EU – sekundární právo EU (směrnice odstraňující překážky, směrnice prohlubující spolupráci a úprava sociálního pojištění).
9. Daňové právo EU – nepřímé daně (akcízy – spotřební a energetické daně a jejich reflexe v českém právním řádu).
10. Mezinárodní daňové plánování a optimalizace – vymezení základních pojmů, meze a limity, aktivity mezinárodních organizace (BEPS, atd.).
11. Mezinárodní daňové plánování a optimalizace – koncepce mezinárodního daňového plánování, profit drivers, postup tvroby mezinárodní daňové strategie, klíčové oblasti v mezinárodním daňovém plánování (např. tvorba holdingových struktur, management nehmotného majetku), daňové ráje (klasifikace, jejich využívání).
12. Transférové ceny – vymezení základních pojmů, regulace v mezinárodním, unijním a tuzemském právu, metody stanovení transférových cen, atd.
13. Vybrané otázky z mezinárodního zdaňování příjmů (pravidlo nízké tržní kapitalizace, překlasifikace úroků, novinky v judikatuře, atd.).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se stávajícími trendy v oblasti mezinárodních daňových systémů s akcentem kladeným na popis situace v Evropské unii. Jako budoucí daňoví odborníci získají studenti rovněž přehled o možnostech a úskalích problematiky mezinárodního daňového plánování a optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor